Δημοτολογικές Υποθέσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων
Για την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να αποταθεί στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
Κάθε άρρεν νέο μέλος οικογενείας, εγγράφεται στα Μητρώα Αρρένων με τη Ληξιαρχική πράξη γέννησής του, την οποία εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους από τη γέννησή του, αποστέλλει σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα το Ληξιαρχείο που συντάσσει την πράξη αυτή.
Αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα για την εγγραφή του ανηλίκου είναι αυτός στου οποίου το Δημοτολόγιο φέρονται εγγεγραμμένοι οι γονείς του ανηλίκου (Ν. 2119/93)
Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν εγγραφεί ο ανήλικος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ανηλίκου αδήλωτου.
Όταν για οποιοδήποτε λόγο ενήλικος δεν είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ
Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί το ανήλικο – αδήλωτο παιδί στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου, είναι ο πατέρας του να είναι Δημότης του Δήμου.
Για την εγγραφή ανήλικου αδήλωτου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
Αίτηση Εγγραφής του πατέρα και της μητέρας.
Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του πατέρα ή της μητέρας του παιδιού.
Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται Προξενική Πράξη ή πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησής του και επίσημη μετάφρασή του)
Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησής της και επίσημη μετάφρασή του)
Δύο φωτογραφίες του παιδιού.
Αρνητική πράξη καταχώρησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησής του παιδιού, όταν η γέννησή του έχει γίνει πριν το έτος 1993.
Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:
Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου το παιδί διαμένει.
Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου του παιδιού.
Εν ισχύ άδεια παραμονής του παιδιού στην Ελλάδα, σε περίπτωση που γεννήθηκε στο εξωτερικό και διαμένει μόνιμα πλέον στη χώρα μας.
Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας και αφιξαναχωρήσεων από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας, όπου το παιδί διαμένει.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
Αίτηση Εγγραφής του ενδιαφερόμενου.
Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων του ενδιαφερόμενου.
Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται Προξενική Πράξη ή πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησής του και επίσημη μετάφρασή του)
Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησής της και επίσημη μετάφρασή του)
Δύο φωτογραφίες.
Αρνητική πράξη καταχώρησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησής του ενδιαφερόμενου, ή από το Δήμο ή την Κοινότητα που πιθανόν οι γονείς έχουν οικογενειακή μερίδα. Η αρνητική αυτή πράξη χρειάζεται, δεδομένου ότι στην περίπτωση εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου σε Μητρώα Αρρένων, υπάρχει το δικαίωμα επιλογής του ενηλίκου σε ποια Μητρώα Αρρένων θα εγγραφεί.
Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:
Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει.
Πιστοποιητικό Αφιξαναχωρήσεως από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει.
Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου
Εν ισχύ άδεια παραμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, σε περίπτωση που γεννήθηκε στο εξωτερικό ή διαμένει μόνιμα πλέον στη χώρα μας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
Αίτηση θετού πατέρα ή θετής μητέρας.
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας, που είναι εγγεγραμμένος ο θετός πατέρας ή η θετή μητέρα.
Αρχική Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (Σε περίπτωση γέννησης του παιδιού στο εξωτερικό, ξένο πιστοποιητικό γέννησης και επίσημη μετάφρασή του).
Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που συντάχθηκε με το Ν.Δ. 610/70.
Δικαστική Απόφαση υιοθεσίας.
Δεδικασμένο Ελληνικού Δικαστηρίου της αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας, εφόσον αυτή έχει γίνει στο εξωτερικό.
Ψευδώνυμα, σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση δικαστικής απόφασης υιοθεσίας.
Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του θετού πατέρα.
Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της θετής μητέρας.
Πιστοποιητικά γέννησης των φυσικών γονέων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, φωτοτυπίες των διαβατηρίων τους και επίσημες μεταφράσεις αυτών.
Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων.
Διορθώσεις Μητρώου Αρρένων
Για την αλλαγή σε στοιχεία που ήδη βρίσκονται καταχωρημένα σε εγγραφή του Μητρώου Αρρένων, ο ενδιαφερόμενος πρέπει ν΄απευθυνθεί στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης

ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ – ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ
Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα του ενδιαφερόμενου σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας. Όταν ο πατέρας είναι αλλοδαπός, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησής του από τη χώρα καταγωγής του, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.

ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟΥ
Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
Πιστοποιητικό εγγραφής της μητέρας σε Δημοτολόγιο. Όταν η μητέρα είναι αλλοδαπή, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησής της από τη χώρα καταγωγής της, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.

ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ – ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΤΟΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης με την αλλαγή του κυρίου ονόματος στο περιθώριο
Δικαστική απόφαση αλλαγής κυρίου ονόματος

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ
Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης – βάπτισης

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
Αίτηση του υιοθετηθέντος, εφόσον αυτός είναι ενήλικος, ή του υιοθετήσαντος εφόσον είναι ανήλικος
Αντίγραφο δικαστικής απόφασης υιοθεσίας
Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης – βάπτισης του Ν.Δ. 610/70
Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης – βάπτισης (αρχική) πριν από τη σύνταξη της νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης
Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του θετού πατέρα.
Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της θετής μητέρας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ανήκουν οι θετοί γονείς)
Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.
Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της φυσικής μητέρας ή εφόσον το παιδί γεννήθηκε κανονικά από νόμιμους συζύγους χρειάζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των φυσικών γονέων.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας ή του αναγνωρίσαντος ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης, εφόσον η αναγνώριση είναι δικαστική, απαιτείται αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης Αναγνώρισης.
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο
Πιστοποιητικό του αναγνωρίσαντος πατρός από Μητρώα Αρρένων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ
Τα πιστοποιητικά Μητρώου Αρρένων εκδίδονται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το ζητήσει μόνον εφόσον έχει γεννηθεί στο Δήμο και είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου .
Μπορεί να ζητηθεί για τους εξής λόγους:
Για εγγραφή άρρενος μέλους οικογενείας σε Οικογενειακή μερίδα άλλου Δήμου ή Κοινότητας.
Για πενταετή ανακατάταξη στο Στρατό.
Για όλες τις Στρατιωτικές Σχολές (Ικάρων, Ευελπίδων, Σ.Σ.Α.Σ., κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986, περί αγαμίας, καθώς και μία φωτογραφία. Επίσης, μετά την έκδοσή του, το εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να σφραγιστεί από την Περιφερειακή Αποκεντρωμένη Διοίκηση και από την Στρατολογία.
Για ταυτοπροσωπία, για όσους έχουν υπηρετήσει σε συμμαχικό στρατό.
Για Προξενικές Αρχές.
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Ταυτότητα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ -ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ
Για την εγγραφή αλλοδαπού ενήλικα μετά την πολιτογράφηση του χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά που απαιτούνται για να εγγραφούν στα Μητρώα Αρρένων.
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
Αίτηση Εγγραφής του ενδιαφερόμενου.
Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων του ενδιαφερόμενου.
Ληξιαρχική πράξη γέννησης του, το ξένο πιστοποιητικό γέννησής του και επίσημη μετάφρασή του
Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων και επίσημη μετάφρασή.
Πιστοποιητικό το ξένο πιστοποιητικό γέννησής της μητέρας και επίσημη μετάφρασή του.
Δύο φωτογραφίες.
Φωτοτυπίες ξένου διαβατηρίου
Απόφαση της Γενικής Γραμματείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης .
Πρακτικό Ορκωμοσίας.-Ανακοίνωση της Πολιτογράφησης.

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Τηλέφωνο : 25323 50126
Φάξ : 25323 50128

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΦΟΡΟΡΙΕΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Διιεύθυνση : Δήμος Μαρωνείας-Σαπών, Παπαδήμα 2, ΤΚ. 69300, Σάπες
Αρμόδια Υπηρεσία : Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 25323 50109, 25323 50124
Φάξ : 25323 50128