ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ”