Οροι διακήρυξης δημοπράτησης δημοτικής έκτασης για σταυλικές εγκαταστάσεις στα Αμάραντα