Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός με την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια ενός ελαστικοφόρου φορτωτή μεσαίου τύπου και ενός φορτηγού ανατρεπόμενου χωματουργικού τύπου του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών