Διαγωνισμός προμήθειας υδραυλικού υλικού ΔΕ Σαπών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕ ΣΑΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΕ ΣΑΠΩΝ 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΣΑΠΩΝ

ΤΕΥΔ

Εναλλακτικά για τα αρχεία πατήστε εδώ :
https://dimosmaroneiassapon.gr/wp-content/uploads/2020/10/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΔΕ-ΣΑΠΩΝ.doc”>ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕ ΣΑΠΩΝ
https://dimosmaroneiassapon.gr/wp-content/uploads/2020/10/ΜΕΛΕΤΗ-ΔΕ-ΣΑΠΩΝ-2020.doc
https://dimosmaroneiassapon.gr/wp-content/uploads/2020/10/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΔΕ-ΣΑΠΩΝ.doc
https://dimosmaroneiassapon.gr/wp-content/uploads/2020/10/ΤΕΥΔ.doc