ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2532 350 146

Σάπες 24-03-2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος Μαρωνείας Σαπών ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Προϋπολογισμός : 992,00 € (με ΦΠΑ).

Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα , να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές με κριτήριο την συνολική χαμηλότερη τιμή έως την 30-03-2020 και ώρα 08:00 πμ Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μαρωνείας Σαπών . Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2532 350 146 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΟΠΑΛ ΜΕΜΕΤ ΑΛΗ