ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΑΠΩΝ”