ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Αναστολή Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Παπαδήμα 2
Ταχ. Κώδικας : 693 00 Σάπες
Πληροφορίες : Λουλού Τούλα
Τηλέφωνο : 2532350107
ΦΑΞ : 2532350128
e-mail : toulaloulou@0873.syzefxis.gov.gr

ΣΑΠΕΣ 30/03/2020
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:2396

ΘΕΜΑ: Αναστολή Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Ο.ΑΝ 7/2020

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Ο.ΑΝ. Μαρωνείας – Σαπών
έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 & 6 περ. 32 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017, Τεύχος Πρώτο) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α’).
4. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/14-3-2020 τεύχος Α’).
5. Τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω πράξεων νομοθετικού περιεχομένου.
6. Τις επείγουσες οδηγίες των Υπουργείων Υγείας, Παιδείας, Εσωτερικών, της ΚΕΔΕ και του ΕΟΔΥ.
7. Το γεγονός κήρυξης πανδημίας λόγω του κορωνοϊού από τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας και την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την πρόληψη εξάπλωσης του κορωνοϊού στα πλαίσια προάσπισης της δημόσιας υγείας.
8. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας ή επαρκές προσωπικό άλλων Υπηρεσιών που να μπορεί να εξασφαλίσει την ελεγχόμενη προσέλευση των Δημοτών στις λαϊκές αγορές του Δήμου, με τρόπο που να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να αποφεύγεται ο κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
9. Την με αριθμό 2058/2019 Απόφαση Δημάρχου Μαρωνείας – Σαπών περί ορισμού Αντιδημάρχου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Τ.Ο.ΑΝ.) και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σ’ αυτόν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών στις Σάπες και Ξυλαγανή μέχρι νεωτέρας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Ο.ΑΝ. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ ΜΟΥΣΤΑΦΑ