Μαρωνεια-Σαπες Ιστορια

  • Βυζαντινή Εποχή Η Μαρώνεια δεν ανήκει στις περιπτώσεις εκείνες των πόλεων που άλλαξαν ονομασία στους μεσοβυζαντινούς χρόνους. Μολονότι περιορίστηκε στους, βυζαντινούς χρόνους, η έκτασή της κοντά στη θάλασσα, διατήρησε την ίδια ονομασία καθ’ όλη την μακραίωνη ιστορία της. Πόλη με συνεχή και ανθηρή... [read more]
  • Αρχαία Μαρώνεια Πριν από την εγκατάσταση των Ελλήνων αποίκων, στην περιοχή του Ισμάρου κατοικούσαν οι Κίκονες, στους οποίους ανήκαν οι πόλεις Ξάνθεια, Μαρώνεια, και Ίσμαρος ή Ισμάρα. Η Ίσμαρος έχει ταυτιστεί με την επιβλητική ακρόπολη του Αγ. Γεωργίου. Εκεί κοντά βρίσκονταν και το ιερό άλσος τ... [read more]