Μαρώνεια - Σάπες Ιστορία

  • Βυζαντινή Εποχή Η Μαρώνεια δεν ανήκει στις περιπτώσεις εκείνες των πόλεων που άλλαξαν ονομασία στους μεσοβυζαντινούς χρόνους. Μολονότι περιορίστηκε στους, βυζαντινούς χρόνους, η έκτασή της κοντά στη θάλασσα, διατήρησε την ίδια ονομασία καθ’ όλη την μακραίωνη ιστορία της. Πόλη με συνεχή και ανθηρή... [read more]
  • Αρχαία Μαρώνεια Πριν από την εγκατάσταση των Ελλήνων αποίκων, στην περιοχή του Ισμάρου κατοικούσαν οι Κίκονες, στους οποίους ανήκαν οι πόλεις Ξάνθεια, Μαρώνεια, και Ίσμαρος ή Ισμάρα. Η Ίσμαρος έχει ταυτιστεί με την επιβλητική ακρόπολη του Αγ. Γεωργίου. Εκεί κοντά βρίσκονταν και το ιερό άλσος τ... [read more]

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ

  • Tourism

  • Place of considerable interest, for every stranger who wants to know the hospitable people and place Maroneia and Sapes.

  • The History

  • The city Maroneia founded in the 7th century. B.C. The economy was based on the principle in agriculture and animal husbandry. Dominated by the cultivation of vines, olives and cereals.

  • Tourist Attraction

  • The attractions of the place extends from the Evro's Delta to the island of Thassos, with trails that attract the gaze of any passerby.

Pictures of the Municipality
  • Pictures of the Municipality

  • Old and new photos from ancient times until today. The evolution of the place through the many photos of our Municipality.