Απολογιστικά στοιχεία προϋπολογισμού του Δήμου γ΄ τριμήνου 2017(Αρ αποφ 79\2017 της Οικ. Επιτροπής)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του πρακτικού της αριθμ. 26/2017 συνεδρίασης της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρώνειας–Σαπών

Αριθμός απόφασης : 79/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών γ΄ τριμήνου χρήσης 2017.

Στις Σάπες, έδρα του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών και στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σήμερα στις 25  του μηνός Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00΄, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, κατόπιν της αριθ. 11113/20-10-2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε στο καθένα από τα μέλη ξεχωριστά.

Η Οικονομική Επιτροπή βρέθηκε σε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα  τα έξι (6) και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1) Σταυρίδης Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής), 2)  Μεραχτσάκης Χρήστος,, 3) Μεχμέτ Αλή, 4) Αντωνιάδης Γεώργιος, 5) Οσμάν Σεντάτ και  6)  Σιακήρ Χουσεϊν Μουσταφά

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  Τριφωνίδου Μαρία     

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η διοικητική  υπάλληλος του  Δήμου, κα Μαρασλή Βασιλική.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για  την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης …………………………………..………………………………………..

Για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε να αναγνωσθεί η εισήγηση που υπέβαλε στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής ο προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Κάλτσος Δημήτριος, του Κλάδου ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού, το κύριο σώμα της οποίας έχει ως εξής:.

«Σύμφωνα  με τα επιτασσόμενα των διατάξεων παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ¨Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού¨, από 1.1.2011 ισχύουν τα εξής: «9.Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του  Κ.Δ.Κ..»

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Τέλος, με την αριθ. 40038/09-09-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίστηκαν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Στα πλαίσια των ανωτέρω, τίθενται υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών γ΄ τριμήνου χρήσης 2017, όπως αυτά αποτυπώνονται στους πίνακες 1, 2 και 3 που αφορούν, αντίστοιχα, την ανακεφαλαίωση εσόδων,  την ανακεφαλαίωση εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού της περιόδου αυτής.

Κατόπιν αυτών και αφού αναγνώσθηκαν τα ως άνω οικονομικά στοιχεία, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την υπηρεσιακή εισήγηση, τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών γ΄ τριμήνου χρήσης 2017, αφού είδε και τις διατάξεις της  παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, της περίπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10 και την αριθ. 40038/09-09-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

                                           

Τη σύνταξη και υποβολή, προς το δημοτικό συμβούλιο, της έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων-ισολογισμού 3ου  τριμήνου χρήσης 2017 του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, όπως αυτή αποτυπώνεται στους κάτωθι τρείς  πίνακες 1, 2 και 3 που αφορούν, αντίστοιχα, την ανακεφαλαίωση εσόδων, την ανακεφαλαίωση εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού της περιόδου αυτής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΝΟΜΟΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ            
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 – 30/9/2017
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 3383452,44 2655321,38 0,784796 2388964,14 0,706073 0,899689
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 37050 40282,74 1,087253 7463,5 0,201444 0,185278
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 26194,96 9420,25 0,359621 9420,25 0,359621 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1139430 1036540,88 0,909701 804535,77 0,706086 0,776174
4 Εσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 201390 82754,47 0,410916 81221,58 0,403305 0,981477
5 Φόροι και εισφορές 200 758,68 3,7934 758,68 3,7934 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 1976712,48 1484064,36 0,750774 1484064,36 0,750774 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 2475 1500 0,606061 1500 0,606061 1
1 Εκτακτα έσοδα 3762437,37 268173,35 0,071276 249790,59 0,066391 0,931452
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 33600 35259,11 1,049378 35259,11 1,049378 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3650107,37 141845,6 0,038861 141845,6 0,038861 1
14 Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
15 Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα 58530 73927,68 1,263073 55604,92 0,950024 0,752153
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 20200 17140,96 0,848562 17080,96 0,845592 0,9965
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 96700 318154,23 3,290116 79536,33 0,822506 0,249993
21 Τακτικά έσοδα 96700 318154,23 3,290116 79536,33 0,822506 0,249993
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2074871,73 2060960,84 0,993296 261436,31 0,126001 0,126852
31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 2074871,73 2060960,84 0,993296 261436,31 0,126001 0,126852
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1622000 563585,73 0,347463 563486,95 0,347403 0,999825
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1622000 563585,73 0,347463 563486,95 0,347403 0,999825
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 2039002,15          
Σύνολα εσόδων 12978463,69 5866195,53   3543214,32
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΝΟΜΟΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ                  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 – 30/9/2017
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 5146055,81 4801750,74 0,933093 3086988,43 0,5998747 3051523,15 2997087,23 0,5824047 0,9708774
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2082300 2034200 0,976901 1252725,81 0,6016068 1252725,81 1242284,34 0,5965924 0,991665
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 339700 295132 0,868802 147866,39 0,4352852 147866,39 141139,12 0,4154817 0,9545044
62 Παροχές τρίτων 1368540 1326838 0,969528 943950,92 0,6897503 943950,92 943950,92 0,6897503 1
63 Φόροι – τέλη 67500 50000 0,740741 38387,39 0,5687021 38387,39 38387,39 0,5687021 1
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 135000 88251,2 0,653713 38739,6 0,28696 38739,6 32235,88 0,2387843 0,832117
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 240000 240000 1 189432,87 0,7893036 189432,87 189432,87 0,7893036 1
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 571050 494174,5 0,865379 274495,08 0,4806848 239029,8 218266,34 0,3822193 0,7951557
67 Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους 263965,81 215155,04 0,815087 155884,11 0,5905466 155884,11 145884,11 0,5526629 0,9358498
68 Λοιπά Έξοδα 78000 58000 0,74359 45506,26 0,5834136 45506,26 45506,26 0,5834136 1
7 Επενδύσεις 4266792,09 482377,57 0,113054 162654,14 0,0381209 162654,14 162654,14 0,0381209 1
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 198250 54454 0,274673 42194,09 0,2128327 42194,09 42194,09 0,2128327 1
73 Έργα 4042542,09 401923,57 0,099423 94908,36 0,0234774 94908,36 94908,36 0,0234774 1
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 13500 13500 1 13261,69 0,9823474 13261,69 13261,69 0,9823474 1
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 12500 12500 1 12290 0,9832 12290 12290 0,9832 1
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 3563737,97 1714570,1 0,481116 755808,45 0,2120831 648222,01 648222,01 0,1818938 0,8576538
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 187570,1 187570,1 1 183006,37 0,9756692 75419,93 75419,93 0,4020893 0,4121164
82 Αποδόσεις 1627000 1527000 0,938537 572802,08 0,3520603 572802,08 572802,08 0,3520603 1
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 1749167,87 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 1877,82                
Σύνολα δαπανών 12978463,69 6998698,41   4005451,02   3862399,3 3807963,38
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ        
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 3ο Τρίμηνο 2017 Μεταβολή
%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.482.649,28 2.545.698,97 2.785.044,42 1,09
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 76.881,21 65.746,55 75.489,80 1,15
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιπές απαιτήσεις 2.405.768,07 2.479.952,42 2.709.554,62 1,09
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.039.002,15 1.937.874,61 1.774.253,09 0,92
1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.039.002,15 1.937.874,61 1.774.253,09 0,92
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 550.953,82 446.662,67 394.517,12 0,88
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 550.953,82 446.662,67 394.517,12 0,88
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 186.193,82 189.907,01 197.697,67 1,04
1. Προμηθευτές 177.171,99 187.421,05 195.497,80 1,04
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 1.659,90 2.048,72 2.102,75 1,03
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7.361,93 437,24 97,12 0,22
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

                                                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. – 79- /2017.

………………………………………………………………………………………………..

Για το σκοπό που συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

    

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                                Τα  Μέλη                                   

                                  

                                                 (Ακολουθούν υπογραφές)

                                                                           Ακριβές απόσπασμα που εκδόθηκε για

υπηρεσιακή χρήση

 

                                                                       Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

 

                                                                                         Σταυρίδης  Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

 

                                Α Π Ο Δ  Ε  Ι  Κ  Τ  Ι  Κ Ο    Α Ν Α Ρ Τ Η Σ Η Σ

Στις Σάπες, έδρα του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα   30 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄, η κάτωθι υπογεγραμμένη Μαρασλή Βασιλική, υπάλληλος  του  Δήμου  Μαρώνειας – Σαπών,  κατόπιν εντολής του κ. Δημάρχου,   α  ν  ή  ρ  τ  η  σ  α    στον πίνακα ανακοινώσεων του ανωτέρω Δημοτικού Καταστήματος τον  αυθημερόν συνταχθέντα πίνακα που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις που λήφθηκαν επ’ αυτών, κατά την τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που έγινε στις 25/10/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄.

 

Και σε ένδειξη:

Η αναρτήσασα

print