Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών δ΄ τριμήνου χρήσης 2015.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της αριθμ. 4/2016 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρώνειας–Σαπών

Αριθμός απόφασης : 7/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών δ΄ τριμήνου χρήσης 2015.
Στις Σάπες, έδρα του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών και στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σήμερα 08 του μηνός Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, κατόπιν της αριθ. 1253/03-02-2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε στο καθένα από τα μέλη ξεχωριστά.
Η Οικονομική Επιτροπή βρέθηκε σε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1) Σταυρίδης Ιωάννης, Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Μεραχτσάκης Χρήστος, 3) Μεχμέτ Αλή, 4) Οσμάν Σεντάτ, 5) Τσακιράκη Φωτεινή και 6) Τοπάλ Μεμέτ Αλή

ΑΠΟΝΤΕΣ : κα Τριφωνίδου Μαρία

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος του Δήμου κα Μαρασλή Βασιλική.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
…………………………………………………………………………………………………..

Για το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τον Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Κάλτσο Δημήτριο, του Κλάδου ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού, να εισηγηθεί σχετικά.
Λαμβάνοντας το λόγο, είπε ο κ. Κάλτσος ότι σύμφωνα με τα επιτασσόμενα των διατάξεων παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ¨Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού¨, από 1.1.2011 ισχύουν τα εξής: «9.Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ..»
Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
Τέλος, με την αριθ. 40038/09-09-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίστηκαν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
Στα πλαίσια των ανωτέρω, τίθενται υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών δ΄ τριμήνου χρήσης 2015, όπως αυτά αποτυπώνονται στους πίνακες 1, 2 και 3 που αφορούν, αντίστοιχα, την ανακεφαλαίωση εσόδων, την ανακεφαλαίωση εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού της περιόδου αυτής.
Κατόπιν αυτών και αφού αναγνώσθηκαν τα ως άνω οικονομικά στοιχεία, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την υπηρεσιακή εισήγηση, τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών δ΄ τριμήνου χρήσης 2015, αφού είδε και τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, της περίπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10 και την αριθ. 40038/09-09-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Τη σύνταξη και υποβολή, προς το δημοτικό συμβούλιο, της έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων-ισολογισμού 4ου τριμήνου χρήσης 2015 του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, όπως αυτή αποτυπώνεται στους τρείς συνημμένους πίνακες 1, 2 και 3 που αφορούν, αντίστοιχα, την ανακεφαλαίωση εσόδων, την ανακεφαλαίωση εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού της περιόδου αυτής και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό – 7 -/2016-.
……………………………………………………………………………………

Για το σκοπό που συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Τα Μέλη

(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα που εκδόθηκε για
υπηρεσιακή χρήση
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Σταυρίδης Ιωάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 – 31/12/2015
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 4071383,3 4120843,36 1,012148 3686549,14 0,905478 0,89461
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 57990,38 92509,56 1,595257 38034,11 0,655869 0,411137
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 40000 27808,46 0,695212 27808,46 0,695212 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1302965,12 1488132,58 1,142112 1111241,98 0,852856 0,746736
4 Εσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 205220,95 149767,62 0,729787 146839,45 0,715519 0,980449
5 Φόροι και εισφορές 26535,4 104,08 0,003922 104,08 0,003922 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 2435971,45 2360046,06 0,968832 2360046,06 0,968832 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 2700 2475 0,916667 2475 0,916667 1
1 Εκτακτα έσοδα 4568754,05 1100470,5 0,240869 1069420,5 0,234073 0,971785
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 1787,96 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 23600 91303,64 3,868798 91303,64 3,868798 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 4433053,64 901663,79 0,203396 901663,79 0,203396 1
14 Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες 0 100 #ΔΙΑΙΡ/0! 100 #ΔΙΑΙΡ/0! 1
15 Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα 82624,14 64494,6 0,780578 33444,6 0,40478 0,518564
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 27688,31 42908,47 1,549696 42908,47 1,549696 1
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 2474,73 5904,49 2,385913 5630,43 2,275169 0,953584
21 Τακτικά έσοδα 2474,73 5904,49 2,385913 5630,43 2,275169 0,953584
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1760400,72 1727528,18 0,981327 282048,04 0,160218 0,163267
31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 1760400,72 1727528,18 0,981327 282048,04 0,160218 0,163267
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1670000 961830,94 0,575947 907741,69 0,543558 0,943764
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1668000 961830,94 0,576637 907741,69 0,54421 0,943764
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 2000 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1639702,38
Σύνολα εσόδων 13712715,18 7916577,47 5951389,8
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 – 31/12/2015
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 5428998,6 4168714,22 0,767861 4208054,83 0,775107 4169310,58 4168714,22 0,7678606 0,9906511
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2035500 1802064,5 0,885318 1802518,36 0,8855408 1802518,36 1802064,5 0,8853179 0,9997482
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 378500 230956,18 0,610188 230956,18 0,6101881 230956,18 230956,18 0,6101881 1
62 Παροχές τρίτων 1508040 1019114,98 0,675788 1019114,98 0,6757878 1019114,98 1019114,98 0,6757878 1
63 Φόροι – τέλη 60500 45545,44 0,752817 45545,44 0,7528172 45545,44 45545,44 0,7528172 1
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 153057,35 79678,61 0,52058 81315,56 0,5312751 79821,11 79678,61 0,5205801 0,9798692
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 395700 332540,38 0,840385 332540,38 0,8403851 332540,38 332540,38 0,8403851 1
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 511500 383286,77 0,749339 390828,17 0,7640824 383286,77 383286,77 0,7493387 0,9807041
67 Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους 336201,25 275527,36 0,819531 305235,76 0,907896 275527,36 275527,36 0,819531 0,9026706
68 Λοιπά Έξοδα 50000 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
7 Επενδύσεις 5029906,05 627239,92 0,124702 690770,33 0,1373327 653134,47 644831,38 0,1281995 0,9334961
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 75500 9368,71 0,124089 9368,71 0,1240889 9368,71 9368,71 0,1240889 1
73 Έργα 4878406,05 568567,83 0,116548 632098,24 0,1295706 594462,38 586159,29 0,1201539 0,9273231
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 76000 49303,38 0,648729 49303,38 0,6487287 49303,38 49303,38 0,6487287 1
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 3242223,45 845017,69 0,260629 948010,1 0,2923951 845017,69 845017,69 0,2606291 0,8913594
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 122111,63 14834,99 0,121487 117815,71 0,9648197 14834,99 14834,99 0,1214871 0,1259169
82 Αποδόσεις 1670000 830182,7 0,497115 830194,39 0,4971224 830182,7 830182,7 0,4971154 0,9999859
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 1450111,82 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 11587,08
Σύνολα δαπανών 13712715,18 5640971,83 5846835,26 5667462,74 5658563,29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015
τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 4ο Τρίμηνο 2015 Μεταβολή
%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.051.479,79 2.060.988,36 2.311.173,52 1,12
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 63.173,77 54.437,93 65.993,62 1,21
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιπές απαιτήσεις 1.988.306,02 2.006.550,43 2.245.179,90 1,12
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.639.702,38 1.653.911,47 1.932.528,89 1,17
1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.639.702,38 1.653.911,47 1.932.528,89 1,17
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 949.783,91 770.683,91 730.765,49 0,95
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 949.783,91 770.683,91 730.765,49 0,95
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 117.620,51 236.479,07 186.768,88 0,79
1. Προμηθευτές 117.111,63 229.935,04 185.876,74 0,81
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 508,88 2.451,54 892,14 0,36
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 4.092,49 0,00 0,00
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

print