Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών β΄ τριμήνου χρήσης 2017.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του πρακτικού της αριθμ. 20/2017 συνεδρίασης της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρώνειας–Σαπών

Αριθμός απόφασης : 64/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών β΄ τριμήνου χρήσης 2017.

 

Στις Σάπες, έδρα του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών και στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σήμερα στις 07  του μηνός Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00΄, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, κατόπιν της αριθ. 7521/31-07-2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε στο καθένα από τα μέλη ξεχωριστά.

Η Οικονομική Επιτροπή βρέθηκε σε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα  και τα επτά (7) και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1) Σταυρίδης Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής), 2)  Μεραχτσάκης Χρήστος,, 3) Μεχμέτ Αλή, 4) Αντωνιάδης Γεώργιος, 5) Οσμάν Σεντάτ,  6) Τριφωνίδου Μαρία και 7) Σιακήρ Χουσεϊν Μουσταφά

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  Ουδείς   

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η διοικητική  υπάλληλος του  Δήμου, κα Μαρασλή Βασιλική.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για  την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης …………………………………..………………………………………..

Για το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε να αναγνωσθεί η εισήγηση που υπέβαλε στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής ο προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Κάλτσος Δημήτριος, του Κλάδου ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού, το κύριο σώμα της οποίας έχει ως εξής:.

«Σύμφωνα  με τα επιτασσόμενα των διατάξεων παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ¨Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού¨, από 1.1.2011 ισχύουν τα εξής: «9.Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του  Κ.Δ.Κ..»

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Τέλος, με την αριθ. 40038/09-09-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίστηκαν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Στα πλαίσια των ανωτέρω, τίθενται υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών β΄ τριμήνου χρήσης 2017, όπως αυτά αποτυπώνονται στους πίνακες 1, 2 και 3 που αφορούν, αντίστοιχα, την ανακεφαλαίωση εσόδων,  την ανακεφαλαίωση εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού της περιόδου αυτής.

Κατόπιν αυτών και αφού αναγνώσθηκαν τα ως άνω οικονομικά στοιχεία, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την υπηρεσιακή εισήγηση, τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών β΄ τριμήνου χρήσης 2017, αφού είδε και τις διατάξεις της  παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, της περίπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10 και την αριθ. 40038/09-09-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

                                           

Τη σύνταξη και υποβολή, προς το δημοτικό συμβούλιο, της έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων-ισολογισμού 2ου  τριμήνου χρήσης 2017 του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, όπως αυτή αποτυπώνεται στους κάτωθι τρείς  πίνακες 1, 2 και 3 που αφορούν, αντίστοιχα, την ανακεφαλαίωση εσόδων, την ανακεφαλαίωση εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού της περιόδου αυτής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΝΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ            
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 – 30/6/2017
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 3382352,44 1711820,16 0,506103 1512048,68 0,447041 0,883299
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 35950 36088,74 1,003859 4035,2 0,112245 0,111813
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 26194,96 427,62 0,016325 427,62 0,016325 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1139430 646423,16 0,567322 479035,22 0,420417 0,741055
4 Εσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 201390 39222,26 0,194758 38892,26 0,193119 0,991586
5 Φόροι και εισφορές 200 402,14 2,0107 402,14 2,0107 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 1976712,48 988356,24 0,5 988356,24 0,5 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 2475 900 0,363636 900 0,363636 1
1 Εκτακτα έσοδα 3724111,56 149614,65 0,040175 146385,85 0,039308 0,978419
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 33600 31804,58 0,946565 31804,58 0,946565 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3613781,56 54540,6 0,015092 54540,6 0,015092 1
14 Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
15 Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα 56530 51551,28 0,911928 48382,48 0,855873 0,938531
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 20200 11718,19 0,580108 11658,19 0,577138 0,99488
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 44700 76112,45 1,702739 28568,61 0,639119 0,375347
21 Τακτικά έσοδα 44700 76112,45 1,702739 28568,61 0,639119 0,375347
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2074871,73 2061727,81 0,993665 211836,88 0,102096 0,102747
31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 2074871,73 2061727,81 0,993665 211836,88 0,102096 0,102747
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1622000 336210,44 0,207281 336111,66 0,207221 0,999706
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1622000 336210,44 0,207281 336111,66 0,207221 0,999706
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 2039002,15          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΝΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ                  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 – 30/6/2017
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 5053130 4526364,72 0,895755 1890745,39 0,3741731 1882016,91 1826757,05 0,36151 0,9661571
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2080200 2034200 0,977887 807694,3 0,3882772 807694,3 794097,97 0,3817412 0,9831665
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 339700 295132 0,868802 104654,94 0,3080805 98927,67 91827,67 0,2703199 0,8774327
62 Παροχές τρίτων 1318540 1140297 0,864818 527789,55 0,4002833 525419,07 496155,54 0,3762916 0,9400632
63 Φόροι – τέλη 67500 50000 0,740741 22236,45 0,3294289 22236,45 22236,45 0,3294289 1
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 132500 86542,2 0,653149 30626,47 0,2311432 29995,74 29995,74 0,2263829 0,9794057
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 240000 240000 1 126324,03 0,5263501 126324,03 126324,03 0,5263501 1
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 571050 486492,5 0,851926 122412,37 0,2143637 122412,37 119312,37 0,2089351 0,9746758
67 Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους 225640 135701,02 0,601405 103501,02 0,4586998 103501,02 101301,02 0,4489497 0,9787442
68 Λοιπά Έξοδα 78000 58000 0,74359 45506,26 0,5834136 45506,26 45506,26 0,5834136 1
7 Επενδύσεις 4266792,09 424583,57 0,099509 102580,16 0,0240415 89318,47 86818,69 0,0203475 0,8463497
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 198250 54454 0,274673 38954,13 0,1964899 38954,13 36454,35 0,1838807 0,9358276
73 Έργα 4042542,09 344129,57 0,085127 38074,34 0,0094184 38074,34 38074,34 0,0094184 1
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 13500 13500 1 13261,69 0,9823474 0 0 0 0
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 12500 12500 1 12290 0,9832 12290 12290 0,9832 1
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 3563737,97 1714570,1 0,481116 530089,92 0,1487455 422503,48 422503,48 0,1185563 0,7970412
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 187570,1 187570,1 1 183006,37 0,9756692 75419,93 75419,93 0,4020893 0,4121164
82 Αποδόσεις 1627000 1527000 0,938537 347083,55 0,2133273 347083,55 347083,55 0,2133273 1
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 1749167,87 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 3377,82                
Σύνολα δαπανών 12887037,88 6665518,39   2523415,47   2393838,86 2336079,22
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ        
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 2017 Μεταβολή
%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.482.649,28 2.588.428,46 2.545.698,97 0,98
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 76.881,21 41.923,44 65.746,55 1,57
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιπές απαιτήσεις 2.405.768,07 2.546.505,02 2.479.952,42 0,97
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.039.002,15 2.005.386,48 1.937.874,61 0,97
1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.039.002,15 2.005.386,48 1.937.874,61 0,97
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 550.953,82 498.808,22 446.662,67 0,90
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 550.953,82 498.808,22 446.662,67 0,90
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 186.193,82 209.472,28 189.907,01 0,91
1. Προμηθευτές 177.171,99 196.929,69 187.421,05 0,95
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 1.659,90 2.004,54 2.048,72 1,02
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 7.361,93 10.538,05 437,24 0,04
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό  – 64 -/2017-.

……………………………………………………………………………………

 

Για το σκοπό που συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                                   Τα  Μέλη  

                                      

                                                    (Ακολουθούν υπογραφές)

 

 

 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα που εκδόθηκε για

υπηρεσιακή χρήση

                                                                             Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

                                                                                          Σταυρίδης  Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

                                Α Π Ο Δ  Ε  Ι  Κ  Τ  Ι  Κ Ο    Α Ν Α Ρ Τ Η Σ Η Σ

 

Στις Σάπες, έδρα του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα   11 Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00΄, η κάτωθι υπογεγραμμένη Μαρασλή Βασιλική, υπάλληλος  του  Δήμου  Μαρώνειας – Σαπών,  κατόπιν εντολής του κ. Δημάρχου,   α  ν  ά  ρ  τ  η  σ  α    στον πίνακα ανακοινώσεων του ανωτέρω Δημοτικού Καταστήματος τον  αυθημερόν συνταχθέντα πίνακα που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις που λήφθηκαν επ’ αυτών, κατά την τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που έγινε στις 07/08/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄.

 

Και σε ένδειξη:

Η αναρτήσασα

 

print