Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών β΄ τριμήνου χρήσης 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του πρακτικού της αριθμ. 19/2016 συνεδρίασης της

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρώνειας–Σαπών

Αριθμός απόφασης : 53/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών β΄ τριμήνου χρήσης 2016.

Στις Σάπες, έδρα του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών και στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Δημάρχου), σήμερα 01 του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, κατόπιν της αριθ. 8851/27-07-2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε στο καθένα από τα μέλη ξεχωριστά.

Η Οικονομική Επιτροπή βρέθηκε σε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα   τα πέντε (5) και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1) Σταυρίδης Ιωάννης, Δήμαρχος (Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής), 2)  Μεχμέτ Αλή, 3) Οσμάν Σεντάτ 4) Τοπάλ Μεμέτ Αλή και 5) Τριφωνίδου Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Μεραχτσάκης Χρήστος και 2) Τσακιράκη Φωτεινή

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η διοικητική υπάλληλος του Δήμου κα Μαρασλή Βασιλική.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

…………………………………………………………………………………………………..

Για το 2o  θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε να αναγνωσθεί η εισήγηση που υπέβαλε στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής ο προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Κάλτσος Δημήτριος, του Κλάδου ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού, το κύριο σώμα της οποίας έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με τα επιτασσόμενα των διατάξεων παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 ¨Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού¨, από 1.1.2011 ισχύουν τα εξής: «9.Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του  Κ.Δ.Κ..»

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Τέλος, με την αριθ. 40038/09-09-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίστηκαν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Στα πλαίσια των ανωτέρω, τίθενται υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών β΄ τριμήνου χρήσης 2016, όπως αυτά αποτυπώνονται στους πίνακες 1, 2 και 3 που αφορούν, αντίστοιχα, την ανακεφαλαίωση εσόδων,  την ανακεφαλαίωση εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού της περιόδου αυτής.

Κατόπιν αυτών και αφού αναγνώσθηκαν τα ως άνω οικονομικά στοιχεία, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την υπηρεσιακή εισήγηση, τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών β΄ τριμήνου χρήσης 2016, αφού είδε και τις διατάξεις της  παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, της περίπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.3852/10 και την αριθ. 40038/09-09-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

                                           

Τη σύνταξη και υποβολή, προς το δημοτικό συμβούλιο, της έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων-ισολογισμού 2ου  τριμήνου χρήσης 2016 του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, όπως αυτή αποτυπώνεται στους τρείς συνημμένους πίνακες 1, 2 και 3 που αφορούν, αντίστοιχα, την ανακεφαλαίωση εσόδων, την ανακεφαλαίωση εξόδων και τα στοιχεία ισολογισμού της περιόδου αυτής και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσης.

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό  – 53 -/2016-.

……………………………………………………………………………………

 

Για το σκοπό που συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                                   Τα  Μέλη  

                                       

                                                    (Ακολουθούν υπογραφές)

                                                                        Ακριβές απόσπασμα που εκδόθηκε για

υπηρεσιακή χρήση

                                                                 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

                                                                                        Σταυρίδης  Ιωάννης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ            
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 – 30/6/2016
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 3809246,93 1845668,89 0,484523 1559102,19 0,409294 0,844736
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 47517,73 29366,47 0,618011 6894,47 0,145093 0,234774
2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 40000 406,7 0,010168 406,7 0,010168 1
3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1201603,91 707383,48 0,588699 496808,47 0,413454 0,702318
4 Εσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 153123,6 119248,35 0,778772 65728,66 0,429252 0,551191
5 Φόροι και εισφορές 0 442,14 #ΔΙΑΙΡ/0! 442,14 #ΔΙΑΙΡ/0! 1
6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 2364676,69 988296,75 0,417942 988296,75 0,417942 1
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 2325 525 0,225806 525 0,225806 1
1 Εκτακτα έσοδα 3787282,42 148870,12 0,039308 146370,12 0,038648 0,983207
11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 44869,53 68109,15 1,517938 68109,15 1,517938 1
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 3670301,29 32752,5 0,008924 32752,5 0,008924 1
14 Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
15 Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα 40841,6 36031,97 0,882237 33531,97 0,821025 0,930617
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 31270 11976,5 0,383003 11976,5 0,383003 1
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 2500 6301,98 2,520792 6301,98 2,520792 1
21 Τακτικά έσοδα 2500 6301,98 2,520792 6301,98 2,520792 1
22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1965187,67 1955577,18 0,99511 241391,97 0,122834 0,123438
31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 1965187,67 1955577,18 0,99511 241391,97 0,122834 0,123438
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1566000 460850,14 0,294285 433874,67 0,277059 0,941466
41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1566000 460850,14 0,294285 433874,67 0,277059 0,941466
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1932528,89          
Σύνολα εσόδων 13062745,91 4417268,31   2387040,93
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 – 30/6/2016
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 5419175,58 4826288,66 0,890595 1971189,59 0,3637434 1923968,36 1868474,02 0,3447893 0,9478916
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1954400 1947400 0,996418 852843,19 0,4363709 852843,19 850788,38 0,4353195 0,9975906
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 324650 251800 0,775604 105715,1 0,3256279 104518,5 94327,64 0,2905518 0,8922816
62 Παροχές τρίτων 1645840 1508457,2 0,916527 486606,27 0,2956583 466105,35 465276,29 0,2826984 0,9561658
63 Φόροι – τέλη 77500 40000 0,516129 30057,26 0,3878356 30057,26 30057,26 0,3878356 1
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 121000 77958 0,644281 42795,82 0,3536845 42521,74 42521,74 0,3514193 0,9935956
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 356000 356000 1 172788,03 0,4853596 172788,03 172788,03 0,4853596 1
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 579000 423120 0,730777 136928,75 0,2364918 111679,12 110897,14 0,1915322 0,8098894
67 Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους 325785,58 186553,46 0,572627 139495,17 0,4281809 139495,17 97857,54 0,3003741 0,701512
68 Λοιπά Έξοδα 35000 35000 1 3960 0,1131429 3960 3960 0,1131429 1
7 Επενδύσεις 4292488,96 279085,7 0,065017 62983,9 0,014673 62983,9 43776,3 0,0101983 0,6950395
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 186500 139133 0,746021 9119,4 0,0488976 9119,4 9119,4 0,0488976 1
73 Έργα 4089488,96 126452,7 0,030921 53864,5 0,0131715 53864,5 34656,9 0,0084746 0,6434089
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 16500 13500 0,818182 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 3306255,87 1507976,74 0,456098 587691,02 0,1777512 480104,58 480104,58 0,145211 0,8169337
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 195816,74 191976,74 0,98039 191976,74 0,9803898 84390,3 84390,3 0,4309657 0,4395861
82 Αποδόσεις 1566000 1316000 0,840358 395714,28 0,2526911 395714,28 395714,28 0,2526911 1
83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 1544439,13 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0!
9 Αποθεματικό 44825,5                
Σύνολα δαπανών 13062745,91 6613351,1   2621864,51   2467056,84 2392354,9
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ        
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 2016 Μεταβολή
%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.311.173,52 2.420.575,95 2.397.166,18 0,99
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 65.993,62 13.461,71 36.042,46 2,68
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιπές απαιτήσεις 2.245.179,90 2.407.114,24 2.361.123,72 0,98
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.932.528,89 2.006.483,38 1.927.214,92 0,96
1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.932.528,89 2.006.483,38 1.927.214,92 0,96
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 730.765,49 681.565,49 632.365,49 0,93
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 730.765,49 681.565,49 632.365,49 0,93
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 186.768,88 164.108,65 229.408,43 1,40
1. Προμηθευτές 185.876,74 162.363,22 228.057,82 1,40
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 892,14 1.331,12 473,44 0,36
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 414,31 877,17 2,12
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
print