ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 3ο Τρίμηνο 2016 Μεταβολή
%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.311.173,52 2.397.166,18 2.345.116,19 0,98
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 65.993,62 36.042,46 64.130,19 1,78
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιπές απαιτήσεις 2.245.179,90 2.361.123,72 2.280.986,00 0,97
Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.932.528,89 1.927.214,92 1.818.837,29 0,94
1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.932.528,89 1.927.214,92 1.818.837,29 0,94
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 730.765,49 632.365,49 583.165,49 0,92
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 730.765,49 632.365,49 583.165,49 0,92
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 186.768,88 229.408,43 166.201,35 0,72
1. Προμηθευτές 185.876,74 228.057,82 164.527,56 0,72
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 892,14 473,44 1.455,62 3,07
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 877,17 218,17 0,25
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
print