ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΠΕΣ 30/01/2018
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τεχνική Περιγραφή

Θέμα: «Περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μαρωνείας – Σαπών»

Θεσμικό Πλαίσιο

1. Ο Ν. 4039/12 (ΦΕΚ. 15/02.02.2012 τ.Α’), Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό
2. Το άρθ. 46 του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32/11.02.2014 τ.Α’ ) και το άρθ. 44 του Ν. 4384/16 (ΦΕΚ 78/26.04.2016 τ.Α’ ) με τα οποία τροποποιήθηκε ο Ν. 4039/12.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 9 του Ν. 4039/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι Δήμοι έχουν υποχρέωση να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Υφιστάμενη κατάσταση

Στους οικισμούς του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών παρατηρούνται υψηλοί πληθυσμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς κυρίως σκύλων.
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και κυρίως σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας ταυτοποιήθηκαν κρούσματα λύσσας τα οποία αφορούσαν κυρίως άγρια ζώα αλλά και σε σκύλους και βοοειδή.
Ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών δεν διαθέτει καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και οι υπηρεσίες του δε στελεχώνονται από κτηνίατρο. Επιπλέον το προσωπικό δεν επαρκεί (ούτε ποσοτικά ούτε και ποιοτικά, από άποψη ειδίκευσης) για τη σύσταση συνεργείων περισυλλογής και τη φροντίδα των ζώων που χρήζουν περίθαλψης. Πέραν αυτών οι οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας είναι πολύ περιορισμένες. Ο Δήμος μας έχει εντούτοις την υποχρέωση να ανταποκριθεί, έστω και στοιχειωδώς, στα από τον νόμο οριζόμενα.
Προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία της δημόσιας υγείας με τη διατήρηση και ενίσχυση του βιολογικού φραγμού ενάντια στον ιό της λύσσας εφαρμόζοντας εμβολιασμούς, αλλά και για κάθε άλλη περίπτωση ασθένειας που μπορεί να απειλήσει τη δημόσια υγεία καθώς και για την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης επικίνδυνου και επιθετικού ζώου, θα ανατεθεί η υπηρεσία περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο για το έτος 2018 σε ιδιώτη κτηνίατρο.
Οι στειρώσεις των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αυξάνουν τον πληθυσμό των στειρωμένων ζώων, ενισχύοντας την προσπάθεια ελέγχου του συνολικού πληθυσμού, ενώ η περίθαλψη ασθενών και τραυματισμένων ζώων προάγει την ευζωία τους.

Προδιαγραφές παρεχόμενης υπηρεσίας

Η υπηρεσία περιλαμβάνει τα εξής:

1. Περισυλλογή, ανίχνευση αντισωμάτων της Leishmania spp, στείρωση, σήμανση με microchip, αποπαρασιτισμός, εμβολιασμός, καταγραφή στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση, επανένταξη.
Η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς θα γίνει από κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα άτομα τα οποία θα διαθέσει ο ανάδοχος κτηνίατρος. Η μεταφορά των ζώων θα γίνει με μέσο που διαθέτει ο ανάδοχος, τηρουμένης της νομοθεσίας για τη μεταφορά των ζώων συντροφιάς.
Στο έργο της περισυλλογής μπορούν να συνδράμουν, εφόσον το επιθυμούν και τα φιλοζωικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στο νομό Ροδόπης.
Ο Δήμος και οι τοπικοί παράγοντες θα διευκολύνουν κατά το εφικτό το έργο του κτηνιάτρου.
Τα συνεργεία αυτά ελέγχονται για το έργο τους, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους σύλληψης και αιχμαλωσίας των ζώων αυτών από Κτηνίατρο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η εποπτεία και ο έλεγχος πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου ( Ν. 4039/12 αρθ.9 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς θα περισυλλέγονται και θα οδηγούνται τμηματικά στο ιδιωτικό κτηνιατρείο του ανάδοχου, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και να μπορεί να φιλοξενήσει προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς στείρωση ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους. Η στείρωση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων ζωών συντροφιάς μπορεί να πραγματοποιείται και σε κινητές εγκαταστάσεις κατάλληλες για άσκηση κτηνιατρικών πράξεων, που διαθέτουν οι εθελοντές κτηνίατροι. Για τις κινητές εγκαταστάσεις παροχής κτηνιατρικών πράξεων χορηγείται άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13 του Ν. 4039/12 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Ηλεκτρονική Σήμανση μπορεί να πραγματοποιείται και στο φυσικό περιβάλλον του ζώου.
Στα ζώα που θα περισυλλέγονται κατά αυτόν τον τρόπο θα γίνεται ανίχνευση αντισωμάτων κατά της Leishmania spp, θα στειρώνονται, θα υποβάλλονται σε αποπαρασίτωση, θα εμβολιάζονται, θα σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και θα καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.
Στείρωση Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα, απαιτεί τη χρήση αναισθητικών και χειρουργικής μεθόδου που επιλέγεται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.
Θα στειρώνονται κατά προτίμηση θηλυκά ζώα νεαρής ηλικίας
Αποπαρασίτωση. Όπως η κτηνιατρική επιστήμη καθορίζει και με χρήση των εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων
Εμβολιασμός. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στους εμβολιασμούς που θα πραγματοποιηθούν.
Ηλεκτρονική σήμανση. Η σήμανση και η αναγνώριση κάθε ζώου συντροφιάς πραγματοποιείται με την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνο με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785.
Καταγραφή στη διαδικτυακή βάση. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση καταχωρίζονται από τους κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί, τα στοιχεία, που αφορούν στην αναγνώριση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (όπως φύλο, χρώμα, ράτσα, απώλεια, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη, θάνατος) και τα στοιχεία αναγνώρισης του ιδιοκτήτη τους (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου, όπως δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο), καθώς και τηρούνται απαρεγκλίτως οι διατάξεις «περί προσωπικών δεδομένων». Οι απαιτήσεις για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των στοιχείων των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς εφαρμόζονται και για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Ο ανάδοχος κτηνίατρος οφείλει να πιστοποιηθεί ως χρήστης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους κατά τα προβλεπόμενα του άρθ. 4 παρ.1 του Ν.4039/12, και σε εφαρμογή της 1697/74031/02.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1544/22.07.2015) απόφασης η οποία καθορίζει τη διαδικασία πιστοποίησης των κτηνιάτρων που χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση σήμανσης και καταγραφής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.
Στην ηλεκτρονική βάση καταγράφεται υποχρεωτικά το σύνολο αδέσποτων ζώων που θα στειρωθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Επανένταξη. Ζώα συντροφιάς που δεν έχουν υιοθετηθεί, και σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνιάτρου κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα με ευθύνη του αναδόχου κτηνιάτρου στο οικείο τους περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι έχουν σημανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν υποβληθεί σε αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση.
Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και αρχαιολογικούς χώρους.

2. Περίθαλψη ασθενών και τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Ζώα συντροφιάς τραυματισμένα ή αυτά που πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Τα ζώα αυτά περισυλλέγονται με ευθύνη του κτηνιάτρου, οδηγούνται στο ιδιωτικό του κτηνιατρείο με κάθε πρόσφορο μέσο όπου τυγχάνουν την απαραίτητη φροντίδα και φιλοξενία για την αποκατάσταση της υγείας τους.
Ζώα συντροφιάς που περιθάλπονται και δεν έχουν υιοθετηθεί, και σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνιάτρου κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα με ευθύνη του αναδόχου κτηνιάτρου στο οικείο τους περιβάλλον, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, τηρώντας τους παραπάνω περιορισμούς επαναφοράς στο φυσικό περιβάλλον.
Πριν την επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον υποχρεωτικά σημαίνονται ηλεκτρονικά, εφόσον δεν έχει προηγηθεί ηλεκτρονική σήμανση.
Ζώα που περιθάλπονται και διαθέτουν ήδη ηλεκτρονική σήμανση, καταγράφεται ο αριθμός σήμανσης και καταχωρείται στην καρτέλα του ζώου.
Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της περίθαλψης το ζώο καταλήξει, η διαχείριση του νεκρού ζώου αποτελεί ευθύνη και επιβαρύνει τον ανάδοχο κτηνίατρο και γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3.Αντιλυσσικός εμβολιασμός αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Τα ζώα εμβολιάζονται για τον ιό της λύσσας στο φυσικό τους περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό ο κτηνίατρος μεταβαίνει με δικό του μέσο στους οικισμούς και στους χώρους όπου εντοπίζονται τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, και διενεργεί τους εμβολιασμούς.
Για τα ζώα που εμβολιάζονται κατά αυτόν τον τρόπο και φέρουν ήδη ηλεκτρονική σήμανση, καταγράφεται ο αριθμός σήμανσης και καταχωρείται στην καρτέλα του ζώου.
4.Ηλεκτρονική σήμανση κατά τη διάρκεια του αντιλυσσικού εμβολιασμού.
Στις περιπτώσεις που είναι εφικτό τα ζώα που εμβολιάζονται για τον ιό της λύσσας στο φυσικό τους περιβάλλον, σημαίνονται και ηλεκτρονικά. Για το σκοπό αυτό ο κτηνίατρος μεταβαίνει με δικό του μέσο στους οικισμούς και στους χώρους όπου εντοπίζονται τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, και διενεργεί τους εμβολιασμούς και τις ηλεκτρονικές σημάνσεις.
Ζώα που σημαίνονται ηλεκτρονικά στο φυσικό τους περιβάλλον κατά τον εμβολιασμό τους για τον ιό της λυσσάς, καταγράφονται στην διαδικτυακή βάση δεδομένων με μέριμνα του ανάδοχου κτηνιάτρου.
5.Επιτήρηση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ύποπτων για λύσσα ή άλλων ασθενειών που απειλούν τη δημόσια υγεία.
Περιλαμβάνει τη σύλληψη και την κλινική επιτήρηση των λυσσύποπτων ζώων κατά το διάστημα απομόνωσης κατά τα προβλεπόμενα της παραγράφου 1α του άρθρου 8 της ΚΥΑ 331/10301/25.01.2013 (Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα , ΑΔΑ : ΒΕΥΥΒ-ΨΕΖ).
Περιλαμβάνει την επιμέλεια και την καθοδήγηση για την υγειονομική αποκατάσταση του χώρου απομόνωσης.
Η υπηρεσία έχει εφαρμογή και σε κάθε άλλη ασθένεια που δύναται να απειλήσει τη δημόσια υγεία, και για την οποία προβλέπεται απομόνωση του ύποπτου ζώου.

6. Ευθανασία επικίνδυνων αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Ζώα τα οποία διαπιστώνεται ότι είναι επικίνδυνα ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.
Για τη επικινδυνότητα του ζώου αποφασίζει η επιτροπή της παρ.12 του αρθ. 9 του 4039/12.
Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς την οριστική απόφαση λαμβάνει ειδική επιστημονική επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε Δήμο με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από:
α) έναν κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τον αναπληρωτή του,
β) έναν ιδιώτη κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του,
γ) έναν κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και συνεργάζεται με το φιλοζωικό σωματείο που δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του.
Σε περίπτωση επιθετικού ζώου ο Δήμος μπορεί να ζητήσει τη γνώμη εκπαιδευτή σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου σωματείου εκπαιδευτών σκύλων. (παρ.12 του αρθ. 9 του 4039/12, όπως αντικαταστάθηκε από την περιπ. ε παρ. 6 αρθ. 46 του Ν. 4235/14)

Υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση και παράδοση της υπηρεσίας
Ο ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα του Δήμου σε κάθε έκτακτη ή επικίνδυνη περίπτωση σε σχέση με τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει.

Για όλα τα ζώα συντροφιάς που θα τύχουν οποιαδήποτε μορφή διαχείρισης στα πλαίσια του προγράμματος του έτους 2018, τηρούνται τα παρακάτω:

1. Ατομικές καρτέλες στις οποίες περιλαμβάνονται κατά ελάχιστο:
• Η φωτογραφία του αδέσποτου ζώου
• Το είδος
• Το φύλο
• H φυλή
• Το Μέγεθος (πχ μικρόσωμο, μεσαίο μέγεθος, μεγαλόσωμο)
• Αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης
• Ημερομηνία περισυλλογής
• Τοποθεσία περισυλλογής
• Ημερομηνία και είδος εμβολιασμών
• Ημερομηνία αποπαρασίτωσης
• Ημερομηνία στείρωσης
• Όνομα κτηνιάτρου που διενήργησε τη στείρωση
• Προορισμός του ζώου (επανένταξη, υιοθεσία, ευθανασία)
• Η ημερομηνία επανένταξης του ζώου
• Ο τόπος επανένταξης αυτού
• Τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη στην περίπτωση υιοθεσίας του ζώου
• Η ημερομηνία ευθανασίας του ζώου σε περίπτωση ευθανασίας
• Η ημερομηνία και η αιτία θανάτου του ζώου σε περίπτωση θανάτου

2. Βιβλίο νοσηλείας των ασθενών ζώων, στο οποίο περιγράφονται ανά ζώο το είδος της παρεχόμενης νοσηλείας και το χρονικό διάστημα νοσηλείας.
3. Βιβλίο φαρμάκων, στο οποίο εγγράφονται το είδος και η ποσότητα των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται ανά ζώο και ανά ημέρα.

Για το σύνολο των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που θα σημανθούν ηλεκτρονικά υποβάλλεται πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εκδίδεται από τη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.

Όλα τα παραπάνω τηρούνται με ευθύνη του αναδόχου κτηνιάτρου στον χρόνο που πραγματοποιούνται και παραδίδονται στο Δήμο Μαρωνείας – Σαπών με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. Σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης τα παραπάνω θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο Δήμο όποτε χρειαστεί.

Προγραμματισμός

Καθώς δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των περιστατικών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά είδος, κατά τη διάρκεια του έτους, καθορίζεται κατά προσέγγιση ο αριθμός ζώων συντροφιάς που θα διαχειριστούν σε κάθε περίπτωση.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Ζώων
Περισυλλογή, ανίχνευση αντισωμάτων της Leishmania spp, στείρωση, σήμανση με microchip και ηλεκτρονική καταγραφή, αποπαρασιτισμός , εμβολιασμός, επανένταξη. 70
Περίθαλψη ασθενών και τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
5
Αντιλυσσικός εμβολιασμός αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
220
Ηλεκτρονική σήμανση κατά τη διάρκεια του αντιλυσσικού εμβολιασμού. 220
Επιτήρηση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ύποπτων για λύσσα ή άλλων ασθενειών που απειλούν τη δημόσια υγεία.
4
Ευθανασία επικίνδυνων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
0

Οι παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Σε κάθε περίπτωση αδιάθετα ποσά διατίθενται πριν τη λήξη της σύμβασης για τη διαχείριση (περισυλλογή, ανίχνευση αντισωμάτων της Leishmania spp, στείρωση, σήμανση με microchip, ηλεκτρονική καταγραφή, αποπαρασιτισμός, εμβολιασμός, επανένταξη) επιπλέον αδέσποτων ζώων.

Χρονοδιάγραμμα

Για την άμεση αντιμετώπιση των περιστατικών που προκύπτουν, δηλαδή:

• Τραυματισμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς
• Επικίνδυνα ζώα συντροφιάς
• Επιτήρηση ζώων συντροφιάς που είναι ύποπτα για ασθένειες που απειλούν τη δημόσια υγεία (πχ. Λύσσα)

Κρίνεται σκόπιμο η σύμβαση να καλύπτει τις ανάγκες όλου του έτους.
Θα καταρτιστεί σύμβαση, από τα συμβαλλόμενα μέλη, η οποία θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31/12/2018.

Χρηματοδότηση

Για τη δαπάνη για την ανωτέρω εργασία έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2018 και στον ΚΑΕ 10.6632 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2018 με τίτλο «Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού» πίστωση 15.000 Ευρώ.
Η αμοιβή θα καταβληθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων με την προσκόμιση ισόποσων τιμολογίων στα οποία θα αναγράφεται το είδος και η ποσότητα της υπηρεσίας που παρασχέθηκε.

Η συντάξασα Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Λουλού Διαμαντούλα Σισχάκη Μαρία
ΠΕ Γεωπόνων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΑΠΕΣ 30/01/2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

Εργασία «Περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Μαρωνείας – Σαπών»
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 14.954,40€ (με ΦΠΑ 24%)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μονάδα Μέτρησης Τιμή Μονάδος Αρ. Ζώων Δαπάνη
Περισυλλογή , ανίχνευση αντισωμάτων της Leishmania spp , στείρωση , σήμανση με microchip και ηλεκτρονική καταγραφή , αποπαρασιτισμός , εμβολιασμός , επανένταξη. Αδέσποτο
Ζώο
Συντροφιάς
100,00
70
7000,00
Περίθαλψη ασθενών και τραυματισμένων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Αδέσποτο
Ζώο
Συντροφιάς
100,00
5
500,00
Αντιλυσσικός εμβολιασμός αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Αδέσποτο
Ζώο
Συντροφιάς
10,00
220
2200,00
Ηλεκτρονική σήμανση κατά τη διάρκεια του αντιλυσσικού εμβολιασμού. Αδέσποτο
Ζώο
Συντροφιάς
10,00
220
2200,00
Επιτήρηση αδέσποτων ζώων συντροφιάς ύποπτων για λύσσα ή άλλων ασθενειών που απειλούν τη δημόσια υγεία.
Αδέσποτο
Ζώο
Συντροφιάς
40,00
4
160,00
Ευθανασία επικίνδυνων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Αδέσποτο
Ζώο
Συντροφιάς
30,00
0
0,00
Σύνολο 12.060,00
ΦΠΑ 24% 2.894,40
Σύνολο με ΦΠΑ 24% 14.954,40

Ο αριθμός των αδέσποτων ζώων κατά περίπτωση είναι ενδεικτικός.
Αδιάθετα ποσά, διατίθενται πριν τη λήξη της σύμβασης και μέχρι το όριο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (ποσό 14.954,40) για τη διαχείριση (Περισυλλογή, ανίχνευση αντισωμάτων της Leishmania spp, στείρωση, σήμανση με microchip και ηλεκτρονική καταγραφή, αποπαρασιτισμός, εμβολιασμός , επανένταξη) επιπλέον αδέσποτων ζώων.

Λουλού Τούλα
ΠΕ Γεωπόνων
Τεχνική Περιγραφή 2018

print