ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΜΕΛΕΤΗ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΜΕΛΕΤΗ: Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαρωνείας Σαπών από 13/07/2015 έως 13/07/2016
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαρωνείας Σαπών , για χρονικό διάστημα από 13/07/2015 μέχρι την 13/07/2016.
Σκοπός της εργασίας είναι η πρόληψη για την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων και η απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών καθώς και την διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα οχήματα του Δήμου και η άμεση αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί.
Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 28/80 και του Ν. 3643/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) καθώς και των ισχυουσών διατάξεων και νομοθεσίας περί ασφάλισης αυτών.
CPV : 66516100-1

1. Για όλα τα οχήματα (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)
A.Αστική ευθύνη προς τρίτους
1.1 Σωματικές βλάβες τρίτων
1.2 Υλικές ζημιές τρίτων
1.3 Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο
B. Προστασία Bonus
Τρίτοι θεωρούνται οι πάντες ,είτε επιβαίνουν ,είτε όχι στο καλυπτόμενο όχημα πλην του ιδιοκτήτη ,του οδηγού και του νόμιμου εκπρόσωπου προκειμένου περί εταιρειών.
Σωματικές βλάβες:Η κάλυψη του κινδύνου αυτού αναφέρθηκε στην ευθύνη για τις σωματικές βλάβες, καθώς και στον θάνατο που θα προξενήσει σε τρίτους σε περίπτωση ατυχήματος ο αντισυμβαλλόμενος ,καθώς και κάθε άλλος που οδηγεί το όχημα καθώς και για τους επιβαίνοντες.
Υλικές ζημιές:Η κάλυψη του κινδύνου αυτού αφορά την ευθύνη για τις υλικές ζημιές που θα προξενήσει σε περίπτωση ατυχήματος ο αντισυμβαλλόμενος, καθώς και κάθε άλλος που οδηγεί το καλυπτόμενο όχημα σε πράγματα ή ζώα που ανήκουν σε τρίτους.

2. Επιπλέον για τα απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρα, φορτηγά και μηχανήματα έργου κατά την χρήση τους ως εργαλεία (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)
2.1 Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο
2.2 Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο
Σημ.: Ο ανάδοχος εκτός των παρακάτω αναγραφομένων οχημάτων και μηχανημάτων έχει την υποχρέωση ασφάλισης και όσων πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος Μαρώνειας Σαπών κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Η ασφαλιστική εταιρία θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας.
Τα προς ασφάλιση οχήματα και μηχανήματα του Δήμου είναι τα εξής:
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ OXHMATΟΣ – ΜΕ ΦΟΡ.ΙΠΠΟΙ ΠΡΑΓΜ. ΙΣΧΥΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
1 ΚΗΥ 7141 FIAT-IVECO Λεωφορείο 30 θεσεων 35 1999
2 KHY 7232 FORD Λεωφορείο 12 θεσεων 17 1993
3 ΜΕ 28477 DAIMLER BENZ Καλαθοφόρος γερανός 85 1996
4 ΜΕ 74381 NISSAN G.S.R. Καλαθοφόρος γερανός 105 2004
5 ΜΕ 74382 DAF Πλυντήριο κάδων απορ/των 53 2004
6 ΜΕ 39375 MERCEDES BENZ Σάρωθρο 63 2001
7 ME 39360 KOMATSU Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) 140 2000
8 ΜΕ 39361 FIAT – HITACHI Διαμορφωτής γαιών (γκρέϊντερ) 188 2000
9 ME 105743 J.C.B. Φορτωτής – εκσκαφέας 101 2009
10 ΜΕ 39362 FIAT – HITACHI Φορτωτής – εκσκαφέας 106 2000
11 ΜΕ 105754 J.C.B. Φορτωτής – εκσκαφέας 101 2009
12 62992 KUBOTA Ελκυστήρας εκσκαφέας 75 2010
13 61964 ZETOR Τρακτέρ ZETOR 60 2008
14 85146(Aρ.πλαισίου) FIAT GEOTECH Τρακτέρ FIAT (μικρό) 26 1999
15 62968 FIAT Τρακτέρ FIAT (μεγάλο) 90 2010
16 ΚΗΥ 7230 MERCEDES BENZ Απορριμματοφόρο 66 2005
17 KHY 7253 DAIMLER BENZ Απορριμματοφόρο 72 2008
18 ΚΗΥ 7131 MERCEDES Απορριμματοφόρο 48 1999
19 ΚΗΥ 7246 IVECO Απορριμματοφόρο 35 2007
20 ΚΗΥ 7297 MAN Απορριμματοφόρο 42 2010
21 KHY 2974 MERCEDES Πυροσβεστικό όχημα 96 2003
22 ΚΗΥ 7189 MERCEDES Φορτηγό τριαξονικό ανατροπή 88 2003
23 ΚΗΥ 7190 MERCEDES Φορτηγό τριαξονικό ανατροπή 88 2003
24 ΚΗΥ 7173 IVECO Φορτηγό ανατρεπόμενο 57 2000
25 ΚΗΥ 2972 MERCEDES Φορτηγό ανατρεπόμενο 77 1995
26 ΚΗΥ 7288 IVECO Φορτηγό ανατροπή 18 2010
27 ΚΗΥ 7278 ISUZU Ημιφορτηγό 1 τον. 4Χ4 ανοιχτό 17 2007
28 KHY 2996 NISSAN Ημιφορτηγό 1 τον. 4Χ4 ανοιχτό 17 1997
29 KHY 7140 MAZDA Ημιφορτηγό 1 τον. 4Χ4 ανοιχτό 17 1999
30 KHO 1757 FORD Hμιφορτηγό 11 2004
31 KHO 1760 FORD Hμιφορτηγό 11 2004
32 ΚΗΥ 7252 OPEL COMBO Ημιφορτηγό 12 2008
33 ΚΗΥ 7257 FIAT STRADA Ημιφορτηγό 12 2008
34 ΚΗΥ 7244 SUZUKI GRAND VITARA Επιβατικό Τζίπ 4Χ4 1995 cc 14 2007
35 ΚΗΥ 7142 FIAT MAREA Επιβατικό Ι.Χ. 1242 cc 9 1999
36 ΚΗΗ 5251 SKODA FABIA Επιβατικό Ι.Χ. 1199 cc 8 2013
37 ΚΗΗ 5252 SKODA OCTAVIA Επιβατικό Ι.Χ. 1197 cc 8 2013
38 ΚΗΗ 5253 SKODA FABIA Επιβατικό Ι.Χ. 1199 cc 8 2013
39 ΚΗΥ 7219 AUDI Επιβατικό Ι.Χ. 1595 cc 11 1993
40 ΚΗΥ 7212 HYUNDAI Επιβατικό Ι.Χ. 1599 cc 11 2004
41 ΚΗΥ 7218 HYUNDAI Επιβατικό Ι.Χ. 1599 cc 11 2004
42 ΝΖ 838 YAMAHA ΔΙΚΥΚΛΟ 125 cc 1995
ΣΑΠΕΣ 01/07/2015
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΑΛΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΦΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Μαρωνείας Σαπών, ανέρχεται στο ποσό των 16.000,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2015 και τους ΚΑ 20-6253, 25-6253 και 30-6253.
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣ ΑΞΙΑ
1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜ 42 16.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 42 16.000,00
ΣΑΠΕΣ 01/07/2015
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΑΛΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΦΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣte

print