ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάπες 19 Φεβρουαρίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2007

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 & 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, στις Σάπες, στις 27-02-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30΄, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για τον τρόπο διενέργειας: α) προμήθειας καυσίμων και β) προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, για το έτος 2015
2. ΄Εγκριση δαπανών που προέβη ο Δήμος για εορτές, φιλοξενίες και δεξιώσεις, ως καλώς γενόμενων και ψήφιση της διάθεσης των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου χρήσης 2015.
3. Κατανομή της πίστωσης του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Δήμο Μαρωνείας – Σαπών συνολικού ποσού 9.596,71€, που αφορά Α΄ κατανομή έτους 2015 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων αρμοδιότητάς μας.
4. ΄Εγκριση παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Υποδομές Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Πόλεως Σαπών» – Υποέργο: «Υποδομές Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Πόλεως Σαπών».
5. ΄Εγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Εβρένου -του οποίου έχει ανασταλεί η λειτουργία-, στον σωματείο με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΕΝΟΥ» προς στέγαση των δραστηριοτήτων του.
6. Αριθμός αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών για το έτος 2015.
7. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για παραχώρηση κατά χρήση στον κ. Οσμάνογλου Ερσίν από την Δ/νση Αγρ/κής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης, για είκοσι πέντε (25) έτη, του τεμχ. 1014 εκτάσεως 4.000 τ.μ. κτηματικής περιοχής Αγροκτήματος Ασκητών (Συμπληρωματική Διανομή), για την ανέγερση ποιμνιοστασίου.
8. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για παραχώρηση κατά χρήση στην κα Λουλούδη Αικατερίνη από την Δ/νση Αγρ/κής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης, για πέντε (5) έτη, εκτάσεως 50.000 τ.μ. στην κτηματική περιοχή Αγροκτήματος Ξυλαγανής (αριθ. τεμχ. 5916ιδ) για καλλιέργεια ψυχανθών.
9. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για παραχώρηση κατά χρήση στην κα Μοντσάκη Βαϊτσα από την Δ/νση Αγρ/κής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης, για πέντε (5) έτη εκτάσεως 8.000 τ.μ. στην κτηματική περιοχή Αγροκτήματος Σεβαστής (αριθ. τεμχ. 126) για καλλιέργεια.
10. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για παραχώρηση κατά χρήση στον κ. Παπαμάνο Νικόλαο από την Δ/νση Αγρ/κής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης, για πέντε (5) έτη των τεμαχίων 4 και 2 εκτάσεως 14.400 τ.μ. και 9.400 τ.μ., αντίστοιχα, κτηματικής περιοχής Αγροκτήματος Μιράνων (αριθ. τεμχ. 126) για γεωργική χρήση.
11. Εγκριση της αριθ. 1/2015 απόφασης του δ.σ. της δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαρωνείας – Σαπών (ΚΕΜΑΣ), με την οποία καταρτίστηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της οικον. έτους 2015
12. ΄Εγκριση της αριθ. 2/2015 απόφασης του δ.σ. της δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαρωνείας – Σαπών (ΚΕΜΑΣ), με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και της Εισηγητικής ΄Εκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και έξοδα οικον. έτους 2015 της Επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον Δημοτικό Προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Ματθαίος

print