Συνολική διακήρυξη του έργου :“Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Μαρωνείας Σαπών και των νομικών του προσώπων με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό” (Επαναληπτικός)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σάπες   28/05/2015

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                 Αριθμός Πρωτ. : 6578

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΘΕΜΑ:  “Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Μαρωνείας Σαπών και των νομικών του προσώπων με ανοικτό

ηλεκτρονικό διαγωνισμό” (Επαναληπτικός)

Ο Δήμαρχος Μαρωνείας Σαπών

Έχοντας υπόψη :

 1. Το Π.Δ. 60/2007(ΦΕΚ 64Α/16.3.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
 2. Την Απόφαση 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β/23.3.1993) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης»
 3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α/1.2.1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 5. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) Πρόγραμμα “Καλλικράτης”
 6. Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/2010)
 7. Την από 12-12-2012 (ΦΕΚ 240Α/2012) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α/2013) για την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για τις προμήθειες πετρελαιοειδών των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων.
 8. Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεων από το Ε.Π.Π. προμηθειών που πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών σε συνδυασμό με την Π1/1280/31-7-2012
 9. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012) “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων”
 10. Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α/2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/2014) “ Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών”
 12. Την υπ΄αριθμ. 5/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας
 13. Την υπ΄αριθμ. 16/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας

1

 1. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 15REQ002637795
 2. Την υπ΄αριθμ. 33/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν το πρακτικό του άγονου διαγωνισμού της 22/5/215 και η επανάληψη του διαγωνισμού

Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (επαναληπτικό) με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης), για τις ανάγκες του Δήμου Μαρωνείας Σαπών και των νομικών του προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μηνιαία κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτή διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το Νομό Ροδόπης,

Τα υπό προμήθεια είδη, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην υπ΄αριθμ. 6/2015 μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, είναι:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  CPV 09135100-5 “Πετρέλαιο θέρμανσης” (87.000 lit)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  CPV 09134200-9 “Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ” (92.000 lit)

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ  CPV 09132100-4 “Αμόλυβδη βενζίνη” (15.000 lit)

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή είναι:

– Η διακήρυξη του διαγωνισμού

– Η υπ΄αριθμ. 6/2015   μελέτη

– Η προσφορά του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αντικείμενο της δημοπρασίας αυτής, όπως περιγράφεται και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων, είναι η προμήθεια, μεταφορά με ίδια μέσα του αναδόχου και παράδοση καυσίμων στα οχήματα και κτίρια εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Μαρώνειας Σαπών και των Νομικών του Προσώπων.

Η ποιότητα των υγρών καυσίμων θα είναι αυτή των Ελληνικών Διυλιστηρίων και τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος με βάση την παρούσα δημοπρασία είναι :

2

Για τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 90.000 1,178862 106.097,55
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΑ 12.000 1,260162 15.121,95
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 25.000 0,813008 20.325,20
ΣΥΝΟΛΟ 141.544,70
Φ.Π.Α.  23%     32.555,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 127.000   174.100,00
Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Μαρώνειας Σαπών
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 2.000 1,178862 2.357,72
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΑ 3.000 1,260162 3.780,49
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 2.000 0,813008 1.626,02
ΣΥΝΟΛΟ 7.764,23
Φ.Π.Α.  23%     1.785,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.000   9.550,00
Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρωνείας Σαπών
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 30.000 0,813008 24.390,24
ΣΥΝΟΛΟ 24.390,24
Φ.Π.Α.  23%     5.609,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.000   30.000,00
Για την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρωνείας Σαπών
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 30.000 0,813008 24.390,24
ΣΥΝΟΛΟ 24.390,24
Φ.Π.Α.  23%     5.609,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30.000    30.000,00
   
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 92.000 1,178862 108.455,27
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΑ 15.000 1,260162 18.902,44
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 87.000 0,813008 70.731,70
ΣΥΝΟΛΟ 198.089,41
Φ.Π.Α.  23%     45.560,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 194.000    243.650,00

3

Ο προϋπολογισμός της συνολικής προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2015 ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα τριών χιλ. εξακοσίων πενήντα ευρώ  (243.650,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 2015 ως εξής: ΚΑ 10-6643 ποσό 30.000,00 €, ΚΑ 20-6641 ποσό 70.900,00 €, ΚΑ 25-6641 ποσό 20.100,00 €, 30-6641 ποσό 79.400,00 €, στον προϋπολογισμό της Κ.Ε.ΜΑ.Σ. ως εξής: ΚΑ 10-6644.001 ποσό 3.000,00 €, ΚΑ 15-6644.001 ποσό 2.600,00 €, ΚΑ 15-6644.002 ποσό 5.100,00 €, στον προϋπολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης ως εξής: ΚΑ 15-6643 ποσό 30.000,00 και στον προϋπολογισμό της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης ως εξής: ΚΑ 15-6643 ποσό 30.000,00

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για όλα τα είδη, για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα.

Ο παραπάνω προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός, δίδεται μόνον για λόγους εκτίμησης των ποσοτήτων και του μεγέθους των προς προμήθεια καυσίμων και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί οποιουδήποτε είδους δέσμευση για τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Α.Φ.Μ. 800281907 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παπαδήμα 2 – Σάπες  69300

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2532350122

ΦΑΞ: 2532350121

e-mail: kaltsosdim@gmail.com

4.2 Στοιχεία φορέων  υλοποίησης της προμήθειας:

4.2.1 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ, Α.Φ.Μ. 800281907 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής

έδρα: Παπαδήμα 2 Σάπες 69300

4.2.2 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ , Α.Φ.Μ. 997688612 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής

έδρα: Ξυλαγανή  69400

4.2.3 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ,               Α.Φ.Μ. 800282013 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής

έδρα: Παπαδήμα 2 Σάπες 69300

4.2.4 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ,              Α.Φ.Μ. 800282001 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής

έδρα: Παπαδήμα 2 Σάπες 69300

4

4.3 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

29/05/2015 02/06/2015

09:00 π.μ.

26/06/2015

15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) » Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από τον Δήμο και στο τηλέφωνο 2532350122, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ) συνεταιρισμοί

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό υποβάλλοντας  προσφορά για όλα τα είδη, για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ως αυτές προσδιορίζονται στην 6/2015 μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Καθώς ο Δήμος δεν διαθέτει δεξαμενές για καύσιμα κίνησης (πετρέλαιο – βενζίνη αμόλυβδη), ο συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει αντλία καυσίμων για την τροφοδοσία των οχημάτων.

 

 

5

5.1 Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :

Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής :

– Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΔΜΣ της Δ/νσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.

– Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΔΜΣ της Δ/νσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.

– Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :

 1. είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. – είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
 2. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
 3. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

6

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.

 • Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:

Α) Για τους Έλληνες πολίτες:

 1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.
 2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση. Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.
 4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

7

 1. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.

Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της 6/2015 μελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 2. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1).

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2).

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48).

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν. 2331/1995 ).

ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

-φυσικά πρόσωπα

-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

-διαχειριστές Ε.Π.Ε

-Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.

-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

8

Συγκεκριμένα:

Για τα φυσικά πρόσωπα:

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

Για τα νομικά πρόσωπα:

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 • Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.
 • Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α..
 • Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.
 • Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα.
 • Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα.
 • Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
 1. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία διεύθυνσης του πρατηρίου υγρών καυσίμων καθώς και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παράδοση των καυσίμων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης.

Β) Για τους αλλοδαπούς:

 1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.
 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτουςκαταγωγής ή προέλευσης.

9

 1. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (7) της παραγράφου Α. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
 2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.
 3. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.
 4. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.

Γ. Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):

Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.

Δ. Για τους συνεταιρισμούς:

 1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.
 2. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (3) και (7) της ανωτέρω περίπτωσης Α.
 3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Ε. Για τις ενώσεις προμηθευτών – κοινοπραξίες:

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%

Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

δ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.

ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

10

στ. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο.

           ΓΕΝΙΚΑ

Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται :

 • από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή
 • όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.

Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υ.Δ. του ν.1599/1986, όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.Δ. του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης της επιχείρησης.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο

11

στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα ή είναι ελλιπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Στην περίπτωση υποβολής γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Μαρώνειας Σαπών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το περιεχόμενο της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει ότι διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 961,80 ευρώ.
 • Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
 • Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο Δήμο Μαρώνειας Σαπών, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.
 • Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 παρ. 1 στ του ΕΚΠΟΤΑ.
 • Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 • Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή

12

κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, εγγύηση

καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% (πέντε επί τοις εκατό) της συμβατικής αξίας με τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α.

 • Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2δ του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93)

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. (Υ.Α. 11389/93)

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

8.1 Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.δΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).

8.2 Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα

8.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13(ΦΕΚ/Α’/29-5- 2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

13

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή .

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς .

Τεχνική προσφορά:

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).

 • Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται  ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

14

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος.

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών :

Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης : = 0,813

Τιμή αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 1,179

Τιμή αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη :   1,260

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη) 15% για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 0,813 (χωρίς το ΦΠΑ 23%) – (0,813x 0,15)=0,691

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Β’, σε μορφή pdf.

Τιμές:

Οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον νομό Ροδόπης κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8.3 Τρόπος πληρωμής

Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και η πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων (ανά μήνα) και την τιμολόγηση αυτών.

Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τμηματικής (μηνιαίας) παράδοσης, μετά την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

15

Η πληρωμή της αξίας του είδους θα γίνεται τμηματικά με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία του κάθε φορέα υλοποίησης στο όνομα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015. Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, εντός ενός (1) μήνα από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση  φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 1%, κράτηση σε ποσοστό 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού

8.4 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων(κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

8.5 Επισημάνσεις

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για 30 επιπλέον ημέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στη μελέτη 6/2015 της υπηρεσίας, αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών ως αυτές καθορίζονται στην μελέτη 6/2015 της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στην ομάδα ή τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος.

16

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» .

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

 • Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
 • Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
 • Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών .
 • Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
 • Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

17

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η χαμηλότερη προσφορά λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

12.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής:

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ).

Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση) της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν. (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ).

Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.

Υποβάλλεται μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την

18

ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.

12.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

12.3 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόμου.

12.4 Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από τον Δήμο, να προσέλθει για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, προσκομίζοντας και τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες προς πέντε επί τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού του κάθε φορέα.

Συγκεκριμένα μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο, ο προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων με τον κάθε φορέα ήτοι :

α) τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών

β) την Κοινωφελή Επιχείρηση Μαρώνειας Σαπών

γ) την Α/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μαρώνειας Σαπών

δ) την Β/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μαρώνειας Σαπών

Η σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

– Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

– Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.

– Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.

– Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.

– Την συμφωνηθείσα τιμή.

– Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.

19

– Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.

– Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

– Τον τρόπο παραλαβής.

– Τον τρόπο πληρωμής. – Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού. – Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.

– Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

Η σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του κάθε φορέα.

Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΥΞΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και έως ένα (1) χρόνο, με δυνατότητα παράτασης μέχρι της εξαντλήσεως των ποσοτήτων της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών όπως παρακάτω:

– Τα καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων, καθημερινά στο πρατήριό του.

– Σε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και χρόνο που θα καθορίζονται στην σύμβαση, στα

20

οχήματα και μηχανήματα του Δήμου, εφόσον το πρατήριό του βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, έγκαιρα και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή.

Να εκδίδει τα προβλεπόμενα από το νόμο παραστατικά, ήτοι δελτία αποστολής και μηνιαία τιμολόγια πώλησης ανά υπηρεσία σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης, καθώς και συγκεντρωτικές μηνιαίες καταστάσεις.

Επίσης υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στους φορείς υλοποίησης της προμήθειας, να επισυνάπτει τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη).

Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στις συμβάσεις που θα υπογραφούν με τον κάθε φορέα υλοποίησης.

– Το πετρέλαιο θέρμανσης να τα παραδίδει εντός δύο ημερών από την έγγραφη παραγγελία από τον Δήμο στα κτήρια των φορέων υλοποίησης της προμήθειας ήτοι:

Στα κτήρια του Δήμου Μαρωνείας Σαπών και των Νομικών του Προσώπων

Επίσης υποχρεούται κατά την υποβολή των τιμολογίων στους ανωτέρω φορείς υλοποίησης της προμήθειας, να επισυνάπτει τα ημερήσια δελτία πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού (πετρέλαιο θέρμανσης).

Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στις συμβάσεις που θα υπογραφούν με τον κάθε φορέα υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί  στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και δύο νομαρχιακές εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.maroneia-sapes.gr

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.

21

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται σε 20 τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσής της στον Ελληνικό τύπο (αρθ.10 παρ. 1 ΕΚΠΟΤΑ).

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΠΔ 60/2007

Εάν κριθεί αναγκαίο, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π.Δ. 60/07 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν.

 

                                                                      Ο Δήμαρχος Μαρώνειας Σαπών

      

                                                                                Σταυρίδης Ιωάννης

22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ                                                        ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ  6/2015

 

Προμήθεια  καυσίμων για τις ανάγκες

Του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο diesel, αμόλυβδης βενζίνης) και πετρελαίου θέρμανσης που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2015.

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των 243.650,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισμού:

Για τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών: 10-6643,  20-6641,    25-6641,    30-6641 

              Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Μαρώνειας Σαπών: 10-6644.001, 15-6644.001,  15-6644.002

              Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Διεύθυνσης: 15-6643

Για την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Διεύθυνσης: 15-6643

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη μηνιαία κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτή διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το Νομό Ροδόπης,.

Τα είδη με τα χαρακτηριστικά τους και οι ποσότητες, αναφέρονται αναλυτικά στη τεχνική περιγραφή της παρούσας μελέτης.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, έχει το δικαίωμα να ελέγξει, εάν κρίνει απαραίτητο, δείγμα του προσφερομένου προϊόντος ως προς τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Μη συμμόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, δίνει την δυνατότητα στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής να μην παραλάβει το προϊόν και να προβεί σε δικές της ενέργειες.

Σάπες  12/03/2015

Ο Συντάξας                                                                 Θεωρήθηκε

Κάλτσος  Δημήτριος                                                    Ζερβούλης Γρηγόριος

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ                                                              ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ  6/2015

 

Προμήθεια  καυσίμων για τις ανάγκες

Του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο diesel, αμόλυβδης βενζίνης) και πετρελαίου θέρμανσης που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης  και Αποκέντρωσης (ΕΚΠΟΤΑ ).

Τα είδη και οι ποσότητες  παρατίθενται παρακάτω:

Για τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών: Πετρέλαιο κίνησης     90.000 Lt

Αμόλυβδη βενζίνη       12.000 Lt

Πετρέλαιο θέρμανσης  25.000 Lt

Για την Κ.Ε.ΜΑ.Σ: Πετρέλαιο κίνησης     2.000 Lt

Αμόλυβδη βενζίνη      3.000 Lt

Πετρέλαιο θέρμανσης 2.000 Lt

Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Διεύθυνσης: Πετρέλαιο θέρμανσης  30.000 Lt

Για την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Διεύθυνσης: Πετρέλαιο θέρμανσης  30.000 Lt

Το ζητούμενο πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης πρέπει να καλύπτεται από τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και καθορίζονται στις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους:

– Απόφαση του Α.Χ.Σ. 513/2004 (ΦΕΚ 1149Β/17-8-2005)

– Απόφαση του Α.Χ.Σ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490Β/9-10-2006)

– Απόφαση του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30-8-2007)

– Απόφαση του Α.Χ.Σ. 460/2009 (ΦΕΚ  67Β/28-1-2010)

– Απόφαση του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ  501Β/29-2-2012)

Τονίζεται ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, έχει το δικαίωμα να ελέγξει, εάν κρίνει απαραίτητο, δείγμα του προσφερομένου προϊόντος ως προς τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά.

Σάπες  12/3/2015

Ο Συντάξας                                                                 Θεωρήθηκε

Κάλτσος Δημήτριος                                                     Ζερβούλης Γρηγόριος

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ                                                                      ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ  6/2015

 

Προμήθεια  καυσίμων για τις ανάγκες

Του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

ΑΡΘΡΟ 1   Αντικείμενο

α) Η παρούσα αφορά την προμήθεια  καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο DIESEL, αμόλυβδη βενζίνη), πετρελαίου θέρμανσης , που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μαρωνείας Σαπών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2015.

β) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 243.650,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%)

ΑΡΘΡΟ 2   Ισχύουσες διατάξεις

 1. Το Π.Δ. 60/2007(ΦΕΚ 64Α/16.3.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
 2. Την Απόφαση 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β/23.3.1993) «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης»
 3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α/1.2.1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 5. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) Πρόγραμμα “Καλλικράτης”
 6. Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/2010)
 7. Την από 12-12-2012 (ΦΕΚ 240Α/2012) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α/2013) για την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για τις προμήθειες πετρελαιοειδών των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων.
 8. Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεων από το Ε.Π.Π. προμηθειών που πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών σε συνδυασμό με την Π1/1280/31-7-2012
 9. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012) “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων”
 10. Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α/2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”
 11. Της με αριθμό 543/5543/2000 (ΦΕΚ 376Β/2000)ΚΥΑ
 12. Τις αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 , 355/2000 (ΦΕΚ 410/11-4-2001) και 467/2002 (ΦΕΚ 1531/16-10-2003)

1

ΑΡΘΡΟ 3  Συμβατικά τεύχη

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι :

 1. Διακήρυξη δημοπρασίας
 2. Οικονομική προσφορά
 3. Συγγραφή υποχρεώσεων
 4. Τεχνική περιγραφή
 5. Τεχνική έκθεση
 6. Ενδεικτικός προϋπολογισμός

ΑΡΘΡΟ 4  Εγγύηση συμμετοχής – Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό ( 2% ) , συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. , επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης αντικαθίσταται με όμοια του Τ. Π. & Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας , η οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό ( 5% ) , χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής συμβατικής αξίας.

ΑΡΘΡΟ 5  Τιμές προσφορών-πληρωμές

Η προσφερόμενη έκπτωση επί της νόμιμα διαμορφούμενη μηνιαία κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτή διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το Νομό Ροδόπης είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή των καυσίμων και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των καυσίμων.

Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική , σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου , θα εκδίδεται μηνιαίο τιμολόγιο του προμηθευτή συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής . Ο δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα σε διάστημα τριάντα ημερών από την παραλαβή των καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής προσκομίσει τιμολόγιο και νόμιμα δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 6  Σύμβαση

Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού , ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των καυσίμων  εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των καυσίμων ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε έξι ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας , ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των καυσίμων ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η Οικονομική επιτροπή.

2

ΑΡΘΡΟ 7  Παραλαβή

Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την  παραλαβή των καυσίμων από την επιτροπή παραλαβής ορίζεται σε δύο μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της κάθε ποσότητας καυσίμου.

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων  θα γίνεται περιοδικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει ποσότητες του κάθε είδους καυσίμου μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων , ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης , ο Δήμος μπορεί να ζητήσει να  παρατείνει για τέσσερις (4) μήνες την ισχύ της υπογραφείσας σύμβασης ετήσιας διάρκειας εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές για το Δήμο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου , με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης με αυτό της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος καυσίμου. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για το δήμο και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να πράξει τούτο , παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες του και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.

ΑΡΘΡΟ 8  Καθυστερήσεις – Ποινικές ρήτρες, έκπτωση αναδόχου

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από  υπαιτιότητα του δήμου, η από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται  καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας , πέραν της προαναφερθείσας προθεσμίας , μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 9  Προσφορές

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίμου. Γι αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε είδος καυσίμου για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για όλα τα είδη, για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου.

3

ΑΡΘΡΟ 10   Φόροι-τέλη-κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις βάσει των κειμένων διατάξεων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 11   Τόπος παράδοσης και ποσότητες

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει τμηματικά, σε χρόνο που θα επιλεγεί από την υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες της και σε συνεννόηση με τον ανάδοχο.

Τόπος παράδοσης ορίζεται:

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις του Δήμου και των Νομικών του προσώπων.

Η τροφοδοσία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και των νομικών του προσώπων με πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου.

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων και  καμία υποχρέωση δεν έχει  ο Δήμος και τα Νομικά του πρόσωπα έναντι του αναδόχου σε περίπτωση που δεν προμηθευθεί τις ποσότητες που αναφέρονται στη μελέτη.

Σάπες  12/3/2015

Ο Συντάξας                                                                                    Θεωρήθηκε

Κάλτσος  Δημήτριος                                                                       Ζερβούλης  Γρηγόριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ                                        ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ  6/2015

 

Προμήθεια  καυσίμων για τις ανάγκες
Του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
Για τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 90.000 1,178862 106.097,55
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΑ 12.000 1,260162 15.121,95
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 25.000 0,813008 20.325,20
ΣΥΝΟΛΟ 141.544,70
Φ.Π.Α.  23%     32.555,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     174.100,00
Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Μαρώνειας Σαπών
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 2.000 1,178862 2.357,72
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΑ 3.000 1,260162 3.780,49
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 2.000 0,813008 1.626,02
ΣΥΝΟΛΟ 7.764,23
Φ.Π.Α.  23%     1.785,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     9.550,00
Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρωνείας Σαπών
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 30.000 0,813008 24.390,24
ΣΥΝΟΛΟ 24.390,24
Φ.Π.Α.  23%     5.609,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     30.000,00
Για την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρωνείας Σαπών
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 30.000 0,813008 24.390,24
ΣΥΝΟΛΟ 24.390,24
Φ.Π.Α.  23%     5.609,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     30.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

   

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 92.000 1,178862 108.455,27
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΙΤΡΑ 15.000 1,260162   18.902,44
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 87.000 0,813008   70.731,70
ΣΥΝΟΛΟ 198.089,41
Φ.Π.Α.  23%       45.560,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     243.650,00
Σάπες  12/3/2015
                   Ο Συντάξας                                                                        Θεωρήθηκε

 

 

             Κάλτσος  Δημήτριος                                                      Ζερβούλης Γρηγόριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

 

                                                    Προμήθεια  καυσίμων για τις ανάγκες

του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Της επιχείρησης ………………………………………………………………………..

Έδρα ……………………………… Α.Φ.Μ. ……………………. Δ.Ο.Υ. ………………….

Για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Μαρωνείας Σαπών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2015.

Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα είναι στην  διαμορφούμενη μηνιαία κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτή διαμορφώνεται από το Παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το Νομό Ροδόπης

 

Για τον Δήμο Μαρώνειας Σαπών
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσοστό έκπτωσης (%)
Αριθμητικώς Ολογράφως
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Μαρώνειας Σαπών
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσοστό έκπτωσης (%)
Αριθμητικώς Ολογράφως
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσοστό έκπτωσης (%)
Αριθμητικώς Ολογράφως
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Για την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσοστό έκπτωσης (%)
Αριθμητικώς Ολογράφως
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

 

                                                                                    Σάπες  ………………………

Ο προσφέρων (σφραγίδα-υπογραφή)

print