ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ  ΕΤΟΥΣ  2018

 

 

Τα κόστη των περιλαμβανόμενων στο προσχέδιο προς εκτέλεση έργων / δράσεων, υπολογίζεται να καλυφθούν από πιστώσεις ΣΑΤΑ, το ύψος της οποίας δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί στην παρούσα φάση.

 1. Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Σαπών
 2. Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Μαρώνειας
 3. Εξοπλισμός νέων υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Σαπών
 4. Εξοπλισμός νέων υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Μαρώνειας
 5. Βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών Δ.Ε. Σαπών
 6. Βελτίωση υφιστάμενων οδικών υποδομών Δ.Ε. Μαρώνειας
 7. Προμήθεια υλικών εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Σαπών
 8. Προμήθεια υλικών εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Μαρώνειας
 9. Προμήθεια υλικών συντήρησης αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Σαπών
 10. Προμήθεια υλικών συντήρησης αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Μαρώνειας
 11. Επισκευή-συντήρηση αντλιοστασίων γεωτρήσεων Δ.Ε. Σαπών
 12. Επισκευή-συντήρηση αντλιοστασίων γεωτρήσεων Δ.Ε. Μαρώνειας
 13. Υπηρεσία παρακολούθησης, ανάλυσης, χλωρίωσης πόσιμου ύδατος των οικισμών του Δήμου ΚΥΑ Υ2 2006 2001 00-6142.003
 14. Συντήρηση, ρύθμιση, παρακολούθηση συστημάτων χλωρίωσης πόσιμου νερού του Δήμου
 15. Επισκευή-συντήρηση τουαλετών παραλιών
 16. Προμήθεια ειδών παραλίας
 17. Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σαπών
 18. Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Μαρώνειας
 19. Συντηρήσεις, αποκαταστάσεις βλαβών δεξαμενών πόσιμου νερού
 20. Περίφραξη και διαμόρφωση χώρων νεκροταφείων Σαπών – Ξυλαγανής
 21. Τσιμεντόστρωση δρόμου εργατικών κατοικιών Ξυλαγανής
 22. Κατασκευή δικτύων άρδευσης γηπέδων Ξυλαγανής – Προσκυνητών
print