ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΔΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 30ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2017

Σάπες  25/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αριθ. Πρωτ:5192

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ. 2532350110                                              

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Προς:  Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

Τον πρόεδρο  της Τοπικής Κοινότητας  Αρίσβης

                           Τον εκπρόσωπο της Τοπ. Κοιν.  Ν. Σάντας

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 30 -05-2017 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:         

 1. Εγκριση ή μη εκμίσθωσης Δημοτικής  έκτασης  στους οικισμούς Αρίσβης και Νέας  Σάντας

      για  εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας  με την διενέργεια δημοπρασίας

 1. Λήψη απόφασης για κατανομή πιστώσεων στα σχολεία  Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικής

      Επιτροπής όπως και στα μειονοτικά σχολεία του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών για την κάλυψη

      λειτουργικών  δαπανών (Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ)

 1. Διαγραφή νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Ξυλαγανής του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών
 2. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού  του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης  2017
 3. Εγκριση γενομένων δαπανών
 4. Μείωση τελών και φόρων λόγω αναπηρίας
 5. Διορθώσεις-διαγραφές οφειλών
 6. Εγκριση για την συμμετοχή  ή μη του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών ως  συνδεδεμένο μέλος

      στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων  για την  Ανάπτυξη –ΔΕΠΑΝ

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου

     «Ασφαλτοστρώσεις- Τσιμεντοστρώσεις  Δ.Ε. Μαρώνειας»

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση-

      Επισκευή-αναβάθμιση  υποδομών  σχολικών κτιρίων Δήμου Μαρώνειας-Σαπών»

 1. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής  και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-

      ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΠΩΝ»

 1. Εξέταση αίτησης της κυρίας Τσάνταλη Ελισάβετ για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης

      στην περιοχή Μαρώνειας

 1. Εξέταση αίτησης του κυρίου Τερζή Αρήφ Ναζμή για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης

      στην περιοχή Παμφόρου

 1. Εξέταση αίτησης του κου Patalev Rusko για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης στην

       περιοχή  Πλατανίτη

 1. Εξέταση ενστάσεων καταναλωτών ύδρευσης
 2. Επιχορηγήσεις συλλόγων
 3. Λήψη απόφασης για χορήγηση οικονομικής  ενίσχυσης  σε  οικογένειες απόρων δημοτών
 4. Εγκριση ή μη σύναψης  ειδικής  σύμβασης υδροδότησης  μεταξύ της  Ανώνυμης  Εταιρίας

       «ΕΤΒΑ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

 1. Εγκριση ή μη υποβολής  αιτήματος του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών ως επικεφαλής  εταίρου

      (Project leader)  στην 1η   Πρόσκληση  υποβολής  προτάσεων έργων του διασυνοριακού

      Προγράμματος «BLACK SEA BASIN»  στον άξονα Priority 1.2.  Increase cross-borner trade

      opportunities and modernization in the agricultural and  connected sectors  και με τίτλο

      “Close the loop in agriculture  using smart grid  technology» («Ενσωμάτωση  της

       Τεχνολογίας  των έξυπνων δικτύων στον Αγροτικό Τομέα») και με ακρωνύμιο «Αgrosmart»)

 1. Εγκριση ή μη 2ης παράτασης της διάρκειας μισθώσεως του Αστικού ακινήτου στην έδρα  της

       Δημοτικής  Ενότητας Μαρώνειας στην Ξυλαγανή για την στέγαση  του ΚΕΠ Ξυλαγανής

 1. Λήψη απόφασης   για  αντικατάσταση   μέλους   του  Διοικητικού Συμβουλίου  της  Κ.Ε.ΜΑ.Σ
 2. Σύναψη σύμβασης χρησιδανείου  για την παραχώρηση στο Δήμο Μαρώνειας-Σαπών για 10

       έτη άνευ ανταλλάγματος  χρήσης του ακινήτου ιδιοκτησίας του ΣΕΠ,για την εξυπηρέτηση

        Δημοτικών σκοπών.     

 1. Χορήγηση παραγωγικής άδειας  σε  ενδιαφερόμενες παραγωγούς
 2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  του Σεβδυνίδη  Σταύρου Μάριου  του Βασιλείου  για

       αποζημίωση  ζημιάς   σε  αγρό του   στην κτηματική περιοχή Ασκητών  που προκλήθηκε από

        υπαιτιότητα  του Δήμου

 1. Αποδοχή ή μη της με αριθμό ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 κοινής Υπουργικής απόφασης

      (ΦΕΚ 1636/Β/12-5-2017) με θέμα τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την

      παραχώρηση  απλής  χρήσης  αιγιαλού.

 

 

 

 

                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

print