ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 29 4 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σάπες 23/04/2015

Αριθ. Πρωτ:4634

 

Τηλ. 2532350110

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

 

 

 

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Προς:   Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

ΚΟΙΝ.  1.Κον Βαρλάμη Βασίλειο Ορκωτό λογιστή

2.Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Σαπών

  1. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ξυλαγανής

4.Εκπρόσωπο. Τοπικής  Κοινότητας Στρύμης

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού  Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 29 -04-2015 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 

 1.Εγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Μαρωνείας-

Σαπών έτους  2014

  2.3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού  του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης 2015

  1. 3. Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού

του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών  1ου τριμήνου χρήσης 2015

  1. Επιβολή δικαιώματος κανονικής χρήσεως (μισθωτικής αξίας) δημοτικών κτημάτων
  2. Διορθώσεις- διαγραφές οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου
  3. Συγκρότηση επιτροπών α)Διενέργειας και αξιολόγηση προμηθειών και β)Παραλαβής

προμηθειών σύμφωνα με τα άρθρα  28  και 46   του ΕΚΠΟΤΑ

  1. Λήψη απόφασης για κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α/θμιας  και Β/θμιας  Σχολικής

Επιτροπής  όπως και στα μειονοτικά σχολεία του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών  για την

κάλυψη λειτουργικών  δαπανών (β κατανομή)

  1. 8. Διόρθωση σφάλματος  στην υπ’ αριθμ. 176/2014  απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου που αφορούσε την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή  της πενθήμερης

εργασίας  και Λειτουργίας  σε 24ωρη βάση ,συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών

και εξαιρέσιμων ημερών, υπαλλήλων του  Τμήματος  Τεχνικών Υπηρεσιών

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών για το

έτος 2015

  9.Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό συμβούλιο της

Αναπτυξιακής σύμπραξης «ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

 10.Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της

Αναπτυξιακής  Σύμπραξης «ΕΠΙΔΡΩ»

 11.Ορισμός   τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της

Αναπτυξιακής  Σύμπραξης «ΡΟΔΟΠΗ»

 12.Ορισμός   τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της

Αναπτυξιακής  Σύμπραξης «ΡΟΔΟΠΗ ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ»

 13.Καθορισμός θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από

παραγωγούς

 14.Καθορισμός του ανώτατου αριθμού θέσεων πωλητών λαϊκών αγορών  του Δήμου

Μαρώνειας-Σαπών

 15.Καθορισμός του ημερήσιου  ανταποδοτικού  τέλους πωλητών λαϊκών αγορών του

Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

 16.Αποδοχή της με αριθμό   ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ2015   ΚΥΑ  των Υπουργών

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης -Οικονομικών  για την απ’ ευθείας

παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής   χρήσης αιγιαλού, παραλίας,

όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών  και πλεύσιμων ποταμών στους ΟΤΑ

Α Βαθμού

  17.Λήψη απόφασης  επί αιτήματος  δημότου  για μείωση Δημοτικών φόρων και τελών

λόγω αναπηρίας (άρθρο 202 Ν. 3463/3006)

  18.Λήψη απόφασης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε  άπορους δημότες

  19.Επιχορήγηση συλλόγων

  20.Λήψη απόφασης επί αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης

  21.Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη αδείας  βοσκής  των ζώων της ΧΟΥΣΕΪΝ

ΟΓΛΟΥ ΑΪΦΕΛ  του Μουσταφά  κατοίκου Αρίσβης στο  Βοσκότοπο Στρύμης για

το έτος 2015

22.Εγκριση  απολογισμών  των μειονοτικών σχολείων του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

(πλήν του μειονοτικού σχολ. Σαλμώνης) οικον. Έτους 2014

23.Τροποποίηση   της  υπ’ αριθμ.  35/2011 απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου

του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών που αφορά τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου

24.Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών και του αναπληρωτή του  για την

Συμμετοχή του  στην συγκρότηση του Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-

Κινηματογράφων

       

                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

                               ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

print