ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 12 4 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

Σάπες    07 Απριλίου 2016              

ΝΟΜΟΣ   ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ                     

Αριθ. Πρωτ.:  4204

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                 

ΠΡΟΣ: ΄Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  – ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 & 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, στις Σάπες, στις 12-04-2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 20.00΄, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  • Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου
  1. ΄Εγκριση γενομένων δαπανών ως καλώς γενόμενων και ψήφιση προς διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2016.
  2. ΄Εγκριση ή μη σύναψης ειδικής σύμβασης υδροδότησης μεταξύ της ανώνυμης εταιρίας «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών.
  3. ΄Εγκριση ή μη εφαρμογής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (μετά από δύο άγονες δημοπρασίες).
  4. ΄Εγκριση ή μη κλαδέματος των πλατάνων που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία του οικισμού της Μαρώνειας του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών
  5. ΄Εγκριση ή μη κοπής δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών
  6. ΄Εγκριση ή μη σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με αντικείμενο το κλάδεμα – κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών.
  7. Εξέταση αίτησης καταναλωτή για τη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Προσκυνητών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών
  8. Εξέταση αίτησης καταναλωτή για την επανεξέταση βεβαιωμένης κατανάλωσης ύδατος την περίοδο από 01/08/2014 έως 01/07/2015.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

                                                                                        ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ  Ματθαίος

print