ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Σάπες 24/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αριθ. Πρωτ:3470

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ. 2532350110

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

 

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Προς: 1) Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

                          2)  Πρόεδρο Δημοτικής  Κοινότητας  Σαπών

                          3)  Πρόεδρο  Τοπικής Κοινότητας  Αμαράντων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 28 -03-2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 

1.3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης

    2016

  1. Συγκρότηση επιτροπών Α)παραλαβής προμηθειών και Β)Διενέργειας

    διαγωνισμών  και αξιολόγηση προμηθειών  σύμφωνα με τα άρθρα  28 και

    46 του  ΕΚΠΟΤΑ

  1. Λήψη απόφασης για τον τρόπο διενέργειας προμηθειών
  2. Συγκρότηση της Επιτροπής για την παραλαβή μεταφορών , εργασιών και εν

    γένει υπηρεσιών που δεν υπάγονται στο Ν. 3669/2008 «Κώδικας Δημοσίων

     έργων», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 που παρέχονται στο Δήμο

     για το 2016

  1. Συγκρότηση επιτροπής για τον καταρτισμό του ετησίου Μητρώου Αρρένων

     του Δήμου έτους 2015

  1. Εγκριση ή μη της απασχόλησης για το έτος 2016 ενός (1) σπουδαστή που

    επιθυμεί να πραγματοποιήσει  την πρακτική του άσκηση στο Δήμο

    Μαρώνειας-Σαπών

  1. Εγκριση γενομένων δαπανών
  2. Χορήγηση ή μη αδείας βοσκής των ζώων (200 κατσίκια) στον  κο ΓΙΟΥΣΟΥΦ

    ΜΕΜΕΤ του Γιουσούφ  κάτοικο του οικισμού Λυκείου  του Δήμου Αρριανών

    στην  κτηματική περιοχή  των Σαπών και για το χρονικό διάστημα από 1-1-

    2016  έως 30-6-2016

9.Ανάκληση ή μή  της υπ’ αριθμ.79/2014   Απόφασης  του Δημοτικού

    Συμβουλίου    του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών  με      την οποία  παραχωρήθηκε

    χώρος    στάθμευσης  στον Πολυχρονιάδη       Κωνσταντίνο του Θεοφάνη,

    διότι δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις με τις οποίες  εκδόθηκε

10.Εγκριση ή μη  εκμίσθωσης κατόπιν δημοπρασίας του προκατασκευασμένου

     οικίσκου    που βρίσκεται έμπροσθεν του κοινοτικού καταστήματος  

     Αμαράντων  Τ.Κ. Αμαράντων  του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

11.Εξέταση ενστάσεων καταναλωτών ύδρευσης 

12.Λήψη απόφασης επί αιτήματος  του κου  Παγκοζίδη Ιωάννη  για μείωση του

     μισθώματος  αίθουσας  του Κοινοτικού Καταστήματος Μαρώνειας

      13.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών καθώς και του

         αναπληρωτή του στη γνωμοδοτική επιτροπή της παραγράφου 7 του

         άρθρου 9  του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ Α 16 ) για την ανέλκυση ,απομάκρυνση

          ή εξουδετέρωση  ναυαγίων ή πλοίων το έτος 2016 

       14.Επιχορήγηση συλλόγων

       15.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως   της κας ΚΑΡΑ ΣΑΛΗΜ Ουρκιέ του

            Χουσεϊν για αποζημίωση ζημιάς που προκλήθηκε σε  αγρό της στην

            Περιοχή Τσιφλικίου από υπαιτιότητα του Δήμου

       16.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  της  κας ΟΣΜΑΝΤΣΕ ΜΕΜΕΤ Σανιέ  του

            Ιμπραήμ  για αποζημίωση ζημιάς που προκλήθηκε  σε  αγρό της στην

            Κτηματική περιοχή  Αρίσβης  από υπαιτιότητα του Δήμου

      17.Συμμετοχή ή μη του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών ως  εταίρου στην υποβολή

           πρότασης έργου με τίτλο «The Ancient Rhodopes and the Aegean- Cultural

           Corridor for  supporting the development of the region” στο πλαίσιο της

           2ης πρόσκλησης του προγράμματος  Interreg VA GreeceBulgaria 2014-

           2020 Cooperation Programme (Ref. No 302200/MA 5726, 11-12-2015), στον

           άξονα προτεραιότητας 2  «A Sustainable and  Climate adaptable Cross-

           Border area» στον θεματικό στόχο 6 «Preserving And  Protecting The

           Environment  And  Promoting Resource E fficiency»  και στην επενδυτική

           Προτεραιότητα 6c « Conserving, protecting, promoting  and developing

           Natural and  cultural heritage»         

  1. Έγκριση ή μη μετακίνησης 4μελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Μαρώνειας Σαπών

                 με επικεφαλής  τον κ Δήμαρχο στο Δήμο Κίρτζαλι της Βουλγαρίας για συνάντηση

                 εργασίας με την δημοτική αρχή του Δήμου  Κίρτζαλι και αντικείμενο την υποβολή

                 κοινής πρότασης μεταξύ των δύο Δήμων στα πλαίσια  διασυνοριακού

           Προγράμματος   με τίτλο«The Ancient Rhodopes and the Aegean- Cultural

           Corridor for  supporting the development of the region” στο πλαίσιο της

           2ης πρόσκλησης του προγράμματος  Interreg VA GreeceBulgaria 2014-

           2020 Cooperation Programme (Ref. No 302200/MA 5726, 11-12-2015), στον

           άξονα προτεραιότητας 2  «A Sustainable and  Climate adaptable Cross-

           Border area» στον θεματικό στόχο 6 «Preserving And  Protecting The

           Environment  And  Promoting Resource E fficiency»  και στην επενδυτική

           Προτεραιότητα 6c « Conserving, protecting, promoting  and developing

            Natural and  cultural heritage»

                     

 

 

 

 

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                              ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

print