ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 28 1 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αριθ. Πρωτ:766

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ. 2532350110

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

 

Σάπες 22/01/2016

 

 

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Προς:   Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

                 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 28 -01-2016 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 

     Επικύρωση πρακτικών

 

1.1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης

    2016

  1. Εγκριση γενομένων δαπανών
  2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως μελών για την

     συγκρότηση της επιτροπής που προβλέπεται από το Π/Δ 23/2000 (Επιτροπή

     για τον  χαρακτηρισμό  χώρου αιγιαλού και παραλίας ως

     πολυσύχναστων)

  1. Διαγραφή νηπίων από τον παιδικό Σταθμό Ξυλαγανής
  2. Λήψη απόφασης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε  άπορους 

    Δημότες

  1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κας Κωτσάκη Βαρβάρας  του Αποστόλου

    κατοίκου Αρσακείου  για αποζημίωση ζημιάς που προκλήθηκε  σε  αγρό της

    στην κτηματική περιοχή Αρσακείου  από υπαιτιότητα  του Δήμου

  1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κου Αμπατζιάνη Νικολάου του Χρήστου

    κατοίκου Ιασίου για αποζημίωση ζημιάς που προκλήθηκε  σε  αγρό του

    στην κτηματική περιοχή  Ιασίου  από υπαιτιότητα  του Δήμου

8.Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου  του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών κου

   Ιωάννη Σταυρίδη  και  τριμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου  στην  Βουλγαρία

   (Δήμο NEDELINO) στις  14    Ιανουαρίου    για την  συμμετοχή τους  σε

   συνάντηση  γνωριμίας και συνεργασίας με τον Δήμο NEDELINO

 9.Μείωση  τελών και φόρων λόγω αναπηρίας

10.Γνωμοδότηση  του Δημοτικού  Συμβουλίου  σχετικά με  το θέμα «Μεταβολές

    Σχολικών μονάδων για το  σχολ. Έτος 2016-2017

11.Εγκριση κατάστασης πολιτιστικών εκδηλώσεων  του Δήμου Μαρώνειας-

     Σαπών  για το έτος  2016

                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                              ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

print