ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 2532350110
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
Αριθ. Πρωτ:17166
Σάπες 25/11/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Προς: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών
ΚΟΙΝ Πρόεδρο της Τοπικής Κοιν. Αμαράντων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 30 -11-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1.9η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης
2015
2. Εγκριση γενομένων δαπανών
3. Καθορισμός θέσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου για την άσκηση
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
4.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως απόρων δημοτών για μείωση φόρων
και τελών λόγω αναπηρίας
5.Διορθώσεις οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους
6.Σύσταση Επιτροπής για την απόσυρση οχημάτων του Δήμου
7.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κου ΚΑΡΑ ΣΑΛΗΜ- ΚΕΝΑΝ του Αλή
Οσμάν κατοίκου Μικρού Πιστού για αποζημίωση ζημιάς που προκλήθηκε
σε αγρό του που βρίσκεται στην περιοχή Τσιφλικίου από υπαιτιότητα του
Δήμου (Βλάβη του δικτύου ύδρευσης)
8.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κας ΧΑΛΗΛ ΜΠΑΣΗ ΑΧΜΕΤ ΑΙΣΕ του
Χουσεϊν για αποζημίωση ζημιάς που προκλήθηκε σε αγρό της που
βρίσκεται στην τοποθεσία «Λιμνότοπος» Παμφόρου από υπαιτιότητα
του Δήμου (υπερχείλιση δεξαμενής)
9.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κου ΓΙΟΥΒΕ ΧΟΥΣΕΙΝ ΧΟΥΣΕΙΝ του
Χασάν για αποζημίωση ζημιάς που προκλήθηκε σε αγρό του που
βρίσκεται στην τοποθεσία «Μυλότοπος» Παμφόρου από υπαιτιότητα του
Δήμου (υπερχείλιση δεξαμενής)
10.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της χρήσης αγροτεμαχίου
εμβαδού 1445,18 τ.μ. κειμένου στο αγρόκτημα Καλλιθέας-Τ.Κ. Αμαράντων του
Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής στον κ. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΤΣΑΚΜΑΚ ΤΟΥΡΧΑΝ του Σερήφ, κάτοικο του
οικισμού Ισάλου του Δήμου.
11.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της χρήσης αγροτεμαχίου
εμβαδού 20.000 τ.μ. κειμένου στο αγρόκτημα Παμφόρου-Τ.Κ. Αμαράντων
του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής στον κ. ΧΟΥΣΕΙΝ ΧΟΥΣΕΙΝ του Σαλή, κάτοικο οικισμού Αρίσβης-
Τ.Κ. Αρίσβης του Δήμου
12.Εγκριση της παράτασης ισχύος συμφωνητικού του έργου «ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΠΑ» του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ»
13.Εξέταση ενστάσεων καταναλωτών ύδρευσης
14.Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση με επιτόπια μετάβαση
των ζώων που θα βόσκουν στις Δημοτικές βοσκές
15.Λήψη απόφασης για κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας
Σχολικής Επιτροπής όπως και στα μειονοτικά σχολεία του Δήμου Μαρώνειας-
Σαπών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

print