ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 30 9 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τηλ. 2532350110
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

Αριθ. Πρωτ:13409
Σάπες 25/09/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Προς: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 30 -09-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών τακτικής συνεδρίασης 27-5-2015
1. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης 2015
2. Εγκριση γενομένων δαπανών
3. Διορθώσεις οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους
4. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου (μπαράκι) του πάρκου
5. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή της Πενθήμερης εργασίας και
λειτουργίας σε 24ωρη βάση, συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών , υπαλλήλων του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας για το έτος 2016
6. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου για το
ευρισκόμενο στην Αρίσβη κατάστημα «Καφενείο» του Σαλή Μεμέτ Ιλχάν
7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 83/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε επιχορήγηση συλλόγων (διόρθωση των εσφαλμένων στοιχείων του Αθλητικού Συλλόγου «ΙΣΜΑΡΟΣ»Κρωβύλης στο ορθό «Αθλητικός όμιλος «ΔΟΞΑ» ΚΡΩΒΥΛΗΣ
8. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή
Πνευματικού Κέντρου-Κοινοτικού Καταστήματος Μαρώνειας» του υποέργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ»
9. Εγγραφές δύο νηπίων και διαγραφές δύο νηπίων για τη σχολική περίοδο 2015-2016
στον παιδικό σταθμό Σαπών του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών
10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως δημότου για μείωση δημοτικών φόρων και τελών
λόγω αναπηρίας
11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κας Χατζοπούλου Σταυρούλας του Χρήστου
κατοίκου Χαμηλού Σαπών για αποζημίωση ζημιάς που προκλήθηκε σε αγρό της
που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Βελκίου από υπαιτιότητα του Δήμου
12. Καθορισμός κλήρωσης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
13. Αντικατάσταση προέδρου και ορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαρώνειας –Σαπών (Κ.Ε.ΜΑ.Σ) λόγω παραίτησης του προέδρου της επιχείρησης
14. Χορήγηση έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ»υποέργο
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ
ΣΑΠΩΝ»
15. Εξέταση αίτησης καταναλωτή ύδρευσης αναφορικά με διενεργηθείσα διακοπή
υδροδότησης αγρού το έτος 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

print