ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ 27 3 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Παπαδήμα 2
Πληροφορίες : Φανή Κωφίδου
Τηλέφωνο : 2532350110

Σάπες, 22 / 03 /2019
Αριθμ. Πρωτ.:2675

ΠΡΟΣ
1) κ. Δήμαρχο Μαρωνείας-Σαπών
2)Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 27 /03/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση παραλαβής υπηρεσιών
2. Έγκριση γενομένων δαπανών
3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
4. Διαγραφές οφειλών
5. Συγκρότηση επιτροπής για τον καταρτισμό του ετησίου Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2018
6. Λήψη απόφασης για κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής όπως και στα μειονοτικά σχολεία του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
7. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2019 στις Ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών
8. Έγκριση μοριοδότησης των αιτήσεων για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους παιδικούς Σταθμούς Ξυλαγανής και Σαπών του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών
9. Προσαρμογή του αριθμού των φιλοξενούμενων νηπίων στη δυναμικότητα των υφισταμένων κτιρίων των παιδικών Σταθμών Σαπών και Ξυλαγανής
10. Εγκριση ή μη χορήγησης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Περιφράξεων»
11. Εγκριση ή μη χορήγησης παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή εγκαταστάσεων Δημοτικών σφαγείων»
12. Εξέταση Ενστάσεων καταναλωτών ύδρευσης
13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης
14. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση Συλλόγων
15. Στρατηγικός σχεδιασμός Προσλήψεων προσωπικού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών
2020-2023
16 Εφαρμογή ή μη του ρυμοτομικού σχεδίου Σαπών στην οδό Παπαστεργίου ΟΤ 88 στις
Σάπες
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Κοινοποίηση για την παρουσία της στη συνεδρίαση:

Κον Ζερβούλη Γρηγόριο υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών
κα Κιρκινέζη Ευαγγελία Νομική Σύμβουλο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

print