ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 11 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Παπαδήμα 2
Πληροφορίες : Φανή Κωφίδου
Τηλέφωνο : 2532350110

Σάπες, 08 /11 /2018
Αριθμ. Πρωτ.: 9186

ΠΡΟΣ
1) κ. Δήμαρχο Μαρωνείας-Σαπών
2)Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3)Πρόεδρο Τοπ. Κοιν. Προσκυνητών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 14/11/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης 2018
2. Έγκριση παραλαβής υπηρεσιών
3 . Έγκριση γενομένων δαπανών
4. Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος-ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών
Έτους 2019
5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου
Μαρώνειας-Σαπών Γ τριμήνου χρήσης 2018
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης για δωρεά του παλαιού
Δημοτικού Σχολείου Προσκυνητών για Αρχαιολογικούς σκοπούς
7. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών επί εισηγήσεως της περιφ.
Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης να μην υπάρξουν
Μεταβολές όσον αφορά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπ/σης για το Σχολ. Έτος 2018-2019.
8. Ορισμός των δύο μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρωνείας-Σαπών στη Διαχειριστική Επιτροπή
του ΚΠΕ Μαρώνειας
9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 133/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας –
Σαπών αναφορικά με μείωση μισθώματος ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος στην κα Ντράχα
Ευαγγελία
10. Έγκριση ή μη για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
2014-2020″ στον άξονα προτεραιότητας 2 “Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου
εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων”
11. Έγκριση ή μη για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2020″ «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 16 «Τεχνική Συνδρομή
Ταμείου Συνοχής». Τίτλος Προτεινόμενης Πράξης :«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Κοινοποίηση για την παρουσία τους στη συνεδρίαση:

Υπηρεσιακούς Παράγοντες

1. Κάλτσο Δημήτριο προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
2. κα Κιρκινέζη Ευαγγελία Νομική Σύμβουλο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

print