ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 14 12 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Παπαδήμα 2

Πληροφορίες : Φανή Κωφίδου

Τηλέφωνο : 2532350110

 

Σάπες,  08/12/2017

Αριθμ. Πρωτ.:  13032

            ΠΡΟΣ

κ.κ. Δήμαρχο Μαρωνείας-Σαπών

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Τ.Κ. Ξυλαγανής

Πρόεδρο  Τ.Κ.Προσκυνητών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις  14-12-2017  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  19:00  σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών

 1. Έγκριση παραλαβής υπηρεσιών
 2. Έγκριση γενομένων δαπανών
 3. Μείωση τελών και φόρων  επί αιτήσεων δημοτών
 4. Αιτήσεις για διορθώσεις –διαγραφές
 5. Λήψη απόφασης για κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής όπως και στα μειονοτικά σχολεία του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ( Δ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
 6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 118/2014  απόφασης  του  Δημοτικού    Συμβουλίου με την οποία ορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  της Σχολικής Επιτροπής  Α/θμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών
 7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 119/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία  ορίστηκε  το Διοικητικό Συμβούλιο  της Σχολικής  Επιτροπής   Β/θμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών
 8. Έκδοση απόφασης για την  λύση της σύμβασης  δωρεάς του κτιρίου της  πρώην Δ.Ο.Υ. Σαπών και αυτοδίκαιη  επάνοδο  της κυριότητας του ακινήτου στο  Δήμο.
 9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  του Αλή Οζκάν του Χασάν  για ζημιά που έγινε σε  αγρό  του  στην κτηματική περιοχή Λοφαρίου  από υπαιτιότητα  του Δήμου.
 10. Ένταξη των Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου σε κατηγορίες σύμφωνα με το Ν2727/99 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν4479/17
 11. Χορήγηση ή μη παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ», υποέργο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ».

 

 1. Εξέταση ενστάσεων καταναλωτών ύδρευσης
 2. Έγκριση πρωτοκόλλων αποζημίωσης αγροτών για ζημιά που υπέστησαν από υπαιτιότητα του Δήμου
 3. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε δημότη
 4. Έγκριση αποζημίωσης του Δημάρχου για την μετάβασή του  στα Ιωάννινα για την  συμμετοχή του στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ  από 30/11/2017 έως  2/12/2017
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως μελών για την συγκρότηση της Επιτροπής που προβλέπεται από το Π.Δ. 23/2000 (Επιτροπή  για τον χαρακτηρισμό χώρου αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων)
 1. Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για την παραχώρηση ή μη  κατά χρήση έκτασης 10.800 τ.μ.  στο Αγρόκτημα  Προσκυνητών  για την ανέγερση  -εγκατάσταση βουστασίου για 25 έτη  κατόπιν αιτήσεως του κου Νταλίδη Δημητρίου
 1. Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για την παραχώρηση   ή μη κατά χρήση  έκτασης 3000 τ.μ.  στο Αγρόκτημα  Ξυλαγανής  για γεωργική χρήση (ετήσια καλλιέργεια) για 5 έτη  κατόπιν αιτήσεως  του κου Τζελάρα  Πέτρου
 1. Έγκριση ή μη παράτασης της από 22/ 11/ 2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής, Δήμου Αρριανών, Δήμου Ιάσμου και Δήμου Μαρώνειας Σαπών για την υλοποίηση Συνοδευτικών μέτρων της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΈΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»-«Κοινωνική Σύμπραξη Ροδόπη» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ.
 1. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «βελτίωση – επισκευή – αναβάθμιση υποδομών σχολικών κτιρίων Δήμου Μαρώνειας – Σαπών»
 2. 10Η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου  χρήσης 2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

print