ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 26 1 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Παπαδήμα 2
Πληροφορίες : Φανή Κωφίδου
Τηλέφωνο : 2532350110

Σάπες, 22/01/2018
Αριθμ. Πρωτ.:764

ΠΡΟΣ
κ.κ. Δήμαρχο Μαρωνείας-Σαπών
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Τοπ. Κοιν. Προσκυνητών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 26 -01-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών
1. Εγκριση ή μη υποβολής πρότασης του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στην πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020 για εκπόνηση «Τοπικού Χωρικού Σχεδίου Δήμου Μαρώνειας-Σαπών»
2. Έγκριση παραλαβής υπηρεσιών
3. Έγκριση γενομένων δαπανών
4. Επιχορήγηση συλλόγων
5. Υποβολή πρότασης του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών προς το Υπουργείο –Εσωτερικών Και Ανασυγκρότησης στα πλαίσια προσλήψεως έκτακτου προσωπικού διαφόρων Ειδικοτήτων και καθορισμός ειδικοτήτων
6. Μείωση τελών και φόρων επί αιτήσεων δημοτών
7. Εγκριση Διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων
8. Εγκριση κατάστασης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης 2018
9. Εγκριση μετάβασης του Δημάρχου κου Ιωάννη Σταυρίδη στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας
10. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών χρήσης 2018
11. Εγκριση αποζημίωσης του Δημάρχου για την μετάβασή του στην Αθήνα κατά τον μήνα Δεκέμβριο για εκτέλεση υπηρεσίας
12. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε άπορο δημότη
13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «βελτίωση – επισκευή – αναβάθμιση υποδομών σχολικών κτιρίων Δήμου Μαρώνειας – Σαπών»
14. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Προσκυνητών για αρχαιολογικούς σκοπούς
15. Ενστάσεις καταναλωτών ύδρευσης
16. Εξέταση αίτησης καταναλωτή για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Προσκυνητών
17. Εγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαρώνειας-Σαπών (ΚΕΜΑΣ) με την οποία καταρτίστηκε κει εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της οικον. Έτους 2018
18. Εγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαρώνειας-Σαπών (ΚΕΜΑΣ) με θέμα : «Κατάρτιση και ψήφιση του ετησίου προγράμματος Δράσης και της Εισηγητικής Εκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα Οικον. Ετους 2018 της Επιχείρησης , προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον Δημοτικό προϋπολογισμό με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012»
19. Μετάβαση και επιστροφή αυθημερόν του Δημάρχου κ. Ιωάννη Σταυρίδη και του Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Αθανασίου Αντωνίου στο Κίρτζαλι της Βουλγαρίας για την εναρκτήρια εκδήλωση του έργου την με τίτλο «The Ancient Rhodopes and the Aegean-Cultural Corridor for surrorting the development of the region” στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014 -2020 Cooperation Programme (Ref. No. 302200/MA5726, 11-12-2015) στον άξονα προτεραιότητας 2 « A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area» στον θεματικό στόχο 6 «Preserving and Protecting The Environment And Promoting Resource Efficiency» και στην επενδυτική προτεραιότητα 6c « Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Κοινοποίηση για την παρουσία τους στη συνεδρίαση:
Υπηρεσιακούς Παράγοντες
• κ. Κάλτσο Δημήτριο, προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
• Κλωνίδη Αθανάσιο προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολ. Προστασίας
• Κουκουζέλη Αθηνά Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών

print