ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 27ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Παπαδήμα 2
Πληροφορίες : Φανή Κωφίδου
Τηλέφωνο : 2532350110Σάπες,  23/10/2017Αριθμ. Πρωτ.:  9512

            ΠΡΟΣ

κ.κ. Δήμαρχο Μαρωνείας-Σαπών

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Σαπών

Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Ξυλαγανής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 27 -10-2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Μείωση τελών και φόρων  λόγω αναπηρίας
 2. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης 2017
 3. Ψήφιση διάθεσης πίστωσης  για είδη δεξίωσης ΚΑΕ 00-6443  1000,00 €  για  την 28η  Οκτωβρίου
 4. Εγκριση ή μη προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα  στο Δήμο  Κομοτηνής, τον Δήμο  Αρριανών, τον Δήμο Ιάσμου και το  Δήμο Μαρώνειας – Σαπών για την υλοποίηση Συνοδευτικών  μέτρων  της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»-Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης» στο πλαίσιο υλοποίησης   του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ.
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη  κατά χρήση του υπ’ αριθμ. 5916ιδ τεμαχίου εκτάσεως  2360τ.μ.,  που  βρίσκεται στο αγρόκτημα  Ξυλαγανής  έτους ΣΔ  1984,  στον κο Σεϊζάκη Γεώργιο  με σκοπό την εγκατάσταση πρόχειρου  ποιμνιοστασίου  για 25 έτη
 6. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη  χρήσης  δύο  αιθουσών και μιας μικρής  αποθήκης, που βρίσκονται στο Πολύκεντρο Σαπών, στα Παιδικά  χωριά SOS  για την πραγματοποίηση  δράσεών τους
 7. Λήψη απόφασης α) για διαγραφή ενός νηπίου από τον παιδικό σταθμό Σαπών λόγω αίτησης του κηδεμόνα  του και β)Εγγραφή   ενός  νηπίου στον παιδικό  σταθμό Ξυλαγανής
 8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  της Γιουρτσίδου Ιουλιέττας   του Δημητρίου  για αποζημίωση ζημιάς σε  αγρό  της  στην κτηματική περιοχή Λοφαρίου που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου
 9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Χατζηαλέξη Δημητρίου  του Παναγιώτη για ζημιά που έγινε  σε αγρό του  στην κτηματική περιοχή Μαρώνειας που προκλήθηκε  από υπαιτιότητα  του Δήμου
 10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της  Δαγκαλάκη Μαριέτας  του Ραφίκ  για ζημιά που έγινε σε  αγρό  της  στην  κτηματική περιοχή  Αρσακείου   που προκλήθηκε  από υπαιτιότητα του Δήμου
 11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Βασιλειάδου Σοφίας του Πέτρου  για αποζημίωση ζημιάς σε  αγρό της  στην κτηματική περιοχή  Αρσακείου που προκλήθηκε  από υπαιτιότητα  του Δήμου
 12. Λήψη απόφασης για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες
 13. Έγκριση ή μη της μελέτης εφαρμογής του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ» υποέργο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ»
 14. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του  προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών  Γ τριμήνου χρήσης
 15. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κου Ιωάννη Σταυρίδη  στην Αθήνα  εντός του μηνός Νοεμβρίου για εκτέλεση υπηρεσίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

print