ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Σάπες,  21/09/2017

Αριθμ. Πρωτ.:  9512

            ΠΡΟΣ

κ.κ. Δήμαρχο Μαρωνείας-Σαπών

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Σαπών

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 25 -09-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών

 1. Έγκριση γενομένων δαπανών
 2. Μείωση τελών και φόρων  λόγω αναπηρίας
 3. Διορθώσεις-Διαγραφές οφειλών
 4. Έγκριση αποζημίωσης του Δημάρχου και αντιπροσωπείας του Δήμου  για την  μετάβασή τους στην πόλη NEDELINO Βουλγαρίας  από  1 έως 3 Σεπτεμβρίου με υπηρεσιακό όχημα του Δήμου  για να παραστούν στο 16ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Τραγουδιού στο οποίο συμμετείχε χορευτικό  συγκρότημα δέκα έξι μελών από  το Δήμο μας  του οποίου τα έξοδα  μεταφοράς με λεωφορείο  κάλυψε ο Δήμος
 5. 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης 2017
 6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2017 μελέτης «ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΑΠΩΝ» και επιλογή τρόπου διαγωνισμού
 7. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στο δίκτυο «Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»
 8. Λήψη απόφασης για κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής όπως και στα μειονοτικά σχολεία του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών για την Κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Γ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
 9. Εγγραφή α) ενός νηπίου στον Παιδικό Σταθμό Ξυλαγανής του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών και                                                                             β) δύο νηπίων  στον Παιδικό Σταθμό Σαπών για το Σχολικό έτος 2017-2018
 10. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε οικισμούς του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών
 11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Μαυρίδου Μαρίας του Θεοδώρου για αποζημίωση ζημιάς σε αγρό της  στην κτηματική  περιοχή  Λοφαρίου που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου
 12. Έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μαρώνειας»
 13. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε 24ωρη βάση, συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, υπαλλήλων του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για το έτος 2018
 14. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017
 15. Εξέταση ενστάσεων καταναλωτών ύδρευσης
 16. Έγκριση ή μη παράτασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισμού σε παιδική χαρά οικισμού Σαπών»
 17. Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ»
 18. Έγκριση ή μη αλλαγής προμηθευτή από τον ανάδοχο της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ –ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ»
 19. Λήψη απόφασης  για ανταλλαγή και πώληση  εκτάσεων εντός του ΒΙΟ.ΠΑ  Σαπών μεταξύ “ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ” και “PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A”  και  την  τροποποίηση  του  ρυμοτομικού  σχεδίου  εντός του ΒΙΟΠΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

print