ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 31 7 2017

Σάπες  26/7/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αριθ. Πρωτ:7394

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ. 2532350110                                              

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Προς:  Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σαπών             

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 31 -07-2017 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:         

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της απασχόλησης έως την ημερομηνία  κατάρτισης  των

      προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε  περίπτωση όχι πέραν της 31-03-2018

      σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, του προσωπικού   που

      προσλήφθηκε  στο Δήμο μας  με  συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις

      ανταποδοτικών υπηρεσιών που σχετίζονται  καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την καθαριότητα

      και εξακολούθησε  να παρέχει  τις υπηρεσίες του  μέχρι την  07-06-2017

 1. Αιτήσεις για διορθώσεις-διαγραφές
 2. 5η  αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης 2017
 3.    Επιχορηγήσεις συλλόγων
    5.   Εγγραφές-επανεγγραφές  παιδιών  στους παιδικούς σταθμούς Σαπών και Ξυλαγανής

        για τη σχολική περίοδο 2017-2018      

 1. Λήψη απόφασης επί  αιτήσεως  σπουδαστή ΙΕΚ  για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης

       στο Δήμο μας

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος  συμπαράστασης για τον επαναπατρισμό της Αφροδίτης

       της Μήλου

 1. Λήψη απόφασης επί  αιτήσεως  της Κωτσάκη Βαρβάρας του Αποστόλου για αποζημίωση

       ζημιάς σε  αγρό της  που προκλήθηκε  από υπαιτιότητα  του Δήμου

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  της Κοτσάκη Αλεξάνδρας  του Χρήστου για αποζημίωση

       ζημιάς σε  αγρό της  που προκλήθηκε από υπαιτιότητα  του Δήμου

 1. Λήψη απόφασης επί  αιτήσεως  της Χαλήλ Μπασή   Αμέτ Αϊσέ για αποζημίωση ζημιάς σε

      αγρό της που προκλήθηκε  από υπαιτιότητα του Δήμου

 1. Εξέταση αίτησης της κας   Ντράχα  Ευαγγελίας  για  μείωση      ή μη του μισθώματος ακινήτου

      που της εκμισθώνει ο Δήμος

 1. Εξέταση αίτησης του κου Καμπούρη Γεωργίου για μείωση     ή μη του μισθώματος

      ακινήτου  που του εκμισθώνει ο Δήμος

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Κεχαγιά Αφεντούλη κατοίκου Σαπών για χορήγηση ή μη

       αδείας  διέλευσης  των ζώων του (80 αγελάδες) από το αγρόκτημα Σαπών  στο αγρόκτημα

       Πρωτάτου για να ποτιστούν  στον ποταμό «Φιλιουρή» για το χρονικό διάστημα από 25

       Ιουλίου έως 30 Οκτωβρίου 2017

 1. Εξέταση ενστάσεων καταναλωτών ύδρευσης
 2. Εξέταση αίτησης καταναλωτή για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης  στην περιοχή

       «Εξοχή» Προσκυνητών

 1. Εξέταση αίτησης καταναλωτή για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Βάκου
 2. Υλοποίηση ή μη του έργου με τίτλο«The Аncient Rhodopes and the Aegean – Cultural Corridor for

                  supporting the development of the region» στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του

                  προγράμματος Interreg    V-A Greece–Bulgaria 2014–2020 Cooperation Programme

                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ                           

 

print