ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 26 6 2017

Σάπες       22/06/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αριθ. Πρωτ:6144

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ. 2532350110                                              

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Προς:  Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

Τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας  Ιμέρου             

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 26 -06-2017 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών

 1. Εγκριση ισολογισμού απολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

       χρήσης      2016

 1. 5η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού  του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης  2017
 2.   Διορθώσεις –διαγραφές οφειλών
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη κατά χρήση έκτασης 2497,86 τ.μ.  στο

    Αγρόκτημα  Ιμέρου    για  μονοετείς καλλιέργειες επί  αιτήσεως  της κας ΜΑΡΤΗ  ΕΛΕΝΗΣ

 1. Διαγραφή νηπίου από τον  παιδικό σταθμό Σαπών λόγω  αίτησης του κηδεμόνα  του
 2. Εγκριση ή μη του πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου :

       «Επισκευή –Συντήρηση Δημοτικού  καταστήματος  Σαπών»

 1. Πρόσληψη μονίμου προσωπικού στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών και υποβολή αιτήματος στην

       Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Μακεδονίας-Θράκης διά αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κας ΑΜΕΤ ΤΖΙΒΑΝ ΑΙΣΕ για αποζημίωση ζημιάς    σε  αγρό

       της που προκλήθηκε  από υπαιτιότητα  του Δήμου

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  του  κου  ΓΙΟΥΒΕ ΧΟΥΣΕΪΝ  ΧΟΥΣΕΪΝ  για αποζημίωση 

       Ζημιάς  σε  αγρό του  που προκλήθηκε  από υπαιτιότητα  του Δήμου

 1. Εξέταση αιτήσεων των κκ   Ντράχα  Ευαγγελίας και Καμπούρη Γεωργίου  για  μείωση 

       ή μη των μισθωμάτων  των ακινήτων  που τους εκμισθώνει ο Δήμος

 1. Εγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κου Ιωάννη Σταυρίδη στην Θεσσαλονίκη  την

       21/6/2017   για να  παραστεί  στην παρουσίαση  του Διαπεριφερειακού Θεματικού

       Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής  Ευθύνης  του ΤΑΡ   που θα πραγματοποιηθεί την

       ίδια ημέρα και ψήφιση της  αιτούμενης πίστωσης

 1. Εξέταση αίτησης καταναλωτή για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης στην  περιοχή

       Ιασίου

 1. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαρώνειας-Σαπών

       (ΚΕΜΑΣ) χρήσης  2017

  14.Λήψη απόφασης  για  διαγραφή   επιπλέον 67 κυβικών και τόκων που χρεώθηκαν

      στο υδρόμετρο    της κας  Ασλανίδου Αρετής

 

 

 

 

 

                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                                                                                           ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

                             

print