ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 25 4 2017

Σάπες  20/4/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αριθ. Πρωτ:3856

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ. 2532350110                                              

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 Προς:  Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

Τον πρόεδρο  της Τοπικής Κοινότητας  Αμαράντων

                           Τον εκπρόσωπο της Τοπ. Κοιν.  Ιμέρου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 25 -04-2017 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

            

 

 1. Εγκριση γενομένων   δαπανών
 2. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης  2017
 3. Χορήγηση παραγωγικής άδειας σε  ενδιαφερόμενο παραγωγό
 4. Αιτήσεις για διορθώσεις-διαγραφές

 5.Αιτήσεις διαγραφές –οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ  και πρόστιμα  αυθαίρετης χρήσης

    κοινόχρηστου χώρου

 1. Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού

     του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών α’ τριμήνου  χρήσης 2017

  7.Κατάργηση ή μη  κενωθέντων (θέσεων) περιπτέρων στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών και

      καθορισμός ή μη  νέων θέσεων περιπτέρων

 1. Εκδοση  Κανονισμού Λειτουργίας Περιπτέρων Δήμου Μαρωνείας-Σαπών
 2. Διαπραγμάτευση και απ’ ευθείας  ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών   και εργασιών για

      «Συντήρηση και Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων  των υπηρεσιών της Δ.Ε.

      Σαπών έτους 2017»

 1. Διαπραγμάτευση και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών   και εργασιών για

      «Συντήρηση και Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων  των υπηρεσιών της Δ.Ε.

       Μαρώνειας έτους 2017»

 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών καθώς και του αναπληρωτή του στη

       γνωμοδοτική επιτροπή  του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ  16Α/06-02-2001 για την ανέλκυση

       απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων  ή πλοίων το έτος 2017.

 1. Εγγραφή δύο νηπίων για την σχολική περίοδο 2016-2017 στον Παιδικό Σταθμό Σαπών
 2. Ορισμός ενός  Δημοτικού  συμβούλου  με  τον αναπληρωτή του στα πλαίσια

       συγκρότησης   Ευκαιριακής  επιτροπής  για εκτίμηση  ζημιών από την  εκτέλεση

       παράλληλων έργων  αναδασμού Ιασίου  και του έργου κατασκευή φράγματος  Ιασίου

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη κατά χρήση  έκτασης 2497,86 τ.μ.  στο

       Αγρόκτημα  Ιμέρου    για  μονοετείς καλλιέργειες επί  αιτήσεως  της κας ΜΑΡΤΗ  ΕΛΕΝΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους

       2017  στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου  Μαρώνειας-Σαπών

 1. Εγκριση εσωτερικού κανονισμού  λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας  του Δήμου

       Μαρώνειας-Σαπών

 1. Εγκριση αποζημίωσης του Δημάρχου   για  την μετάβασή του  στην Αθήνα για την έκτακτη

       Συνέλευση  της  ΚΕΔΕ (3 Απριλίου 2017)  και   στο Ηράκλειο  της  Κρήτης (6,7 Απριλίου)

 1. Εγκριση αποζημίωσης της  Αντιδημάρχου  κας  Πατσάρα  Κυριακής για την μετάβασή της

       στο Ηράκλειο Κρήτης  για συμμετοχή στο θεματικό  συνέδριο της ΚΕΔΕ  στις 6,7 Απριλίου

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  της  Βασιλειάδου  Σοφίας  του Πέτρου    για  αποζημίωση

       ζημιάς  σε  αγρό  της  που προκλήθηκε  από υπαιτιότητα  του  Δήμου

 1. Εγκριση πρωτοκόλλου αποζημίωσης αγρότισσας που υπέστη ζημιά από υπαιτιότητα του

       Δήμου     

21 . Λήψη απόφασης  για χορήγηση οικονομικής  ενίσχυσης  σε  οικογένειες απόρων δημοτών

 1. Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για την συμμετοχή τους στην

       Εκτελεστική Επιτροπή όταν συνεδριάζει  ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο  του Ν.

       3584/2007  όπως ισχύει

 1. Λήψη απόφασης για την  παραχώρηση ή μη κατά χρήση  του υπ’ αριθμ. 2578 Β

       τεμαχίου   εμβαδού  4.000 τμ.  που βρίσκεται στο αγρόκτημα  Παμφόρου  ΣΔ  έτους

       1969 στον  κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΧΑΛΗΛ ΑΜΕΤ-ΑΜΕΤ του  ΜΕΜΕΤ   για την

       ανέγερση  πρόχειρης κτηνοτροφικής  εγκατάστασης   για 25 έτη                            

  

                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                                                                               ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

print