ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 28-2-2017

Σάπες 23/2/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αριθ. Πρωτ:2031

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ. 2532350110                                              

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 Προς:  Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

                           Τον πρόεδρο  της Τοπικής Κοινότητας Προσκυνητών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 28 -02-2017 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:  

            Επικύρωση  πρακτικών

 1. 2η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού   του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης 2017 
 2. Εγκριση γενομένων δαπανών
 3. Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα  εκτέλεσης  του

    προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών  δ’ τριμήνου  χρήσης 2016

 1. Αιτήσεις για διορθώσεις-διαγραφές
 2. Μείωση τελών και φόρων λόγω αναπηρίας
 3. Λήψη απόφασης   επί  αιτήσεως  της  κας  Πέτρου  Δέσποινας  για  μετατροπή   της

    σύμβασης μερικής  απασχόλησης (τρίωρης)    σε      σύμβαση πλήρους απασχόλησης (παρ.

     1 του  άρθρου 8 του Ν. 4368/2016 ) 

 1. Λήψη απόφασης για την εγγραφή και διαγραφή νηπίων  στον Παιδικό Σταθμό Ξυλαγανής

     για το τρέχον  έτος

 1. Λήψη απόφασης περί χορήγησης ή μη  άδειας μεταλλευτικών ερευνών  σε περιοχές  του

     Δήμου Μαρώνειας-Σαπών (περιοχή τοπ. κοιν. Προσκυνητών)

 1. Χορήγηση παραγωγικής άδειας σε ενδιαφερόμενο παραγωγό
 2. Εγκριση πρωτοκόλλων αποζημίωσης αγροτών που υπέστησαν ζημιά από υπαιτιότητα

      του Δήμου

 1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  της κας Καλλιγιανίδου Σόνιας του Γεωργίου κατοίκου

       Σαπών  για αποζημίωση ζημιάς  σε  αγρό της που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του

        Δήμου

 1. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση  του πολιτιστικού και λαογραφικού ομίλου  των

        απανταχού Παλαγιωτών

 1. Εξέταση ενστάσεων καταναλωτών ύδρευσης
 2. Εξέταση αίτησης καταναλωτή για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή

        Σαπών  θέση «ΑΛΩΝΙΑ»  του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

 1. Ορισμός ελεγκτών του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το οικονομικό έτος 2016 στην

         Κοινωφελή Επιχείρηση  Μαρωνείας-Σαπών 

 1. Εγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών  και της 

        Δημοτικής  Επιχείρησης  Υδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής (ΔΕΥΑΚ) με τίτλο:

        «Υποστηρικτικές  ενέργειες για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ

        ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ  ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ ΔΗΜΟΥ

        ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ»- Εξουσιοδότηση  του Δημάρχου για την υπογραφή

        της σύμβασης και  ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για  την

         συμμετοχή  του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της  σύμβασης.

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3/2017 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου

        Μαρώνειας-Σαπών με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης

        μεταξύ του Δήμου Μαρώνειας-    Σαπών και  της  ΔΙΑΜΑΘ  ΑΑΕ με τίτλο : «Υποστηρικτικές

        Ενέργειες     Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στα πλαίσια  

        εφαρμογής του  Περιφερειακού  Σχεδίου Διαχείρισης  Απορριμμάτων   Ανατ. Μακεδονίας

        Θράκης-Εφαρμογή  μεθοδολογίας  ορθής διαχείρισης  Αστικών Αποβλήτων    σύμφωνα

         με την υφιστάμενη περιβαλλοντική  νομοθεσία»  (προσθήκη  των διατάξεων του άρθρου

         100 του Ν. 3852/2010  στο σώμα  της  απόφασης)  

 1. Τροποποίηση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου

         Μαρώνειας-Σαπών και  της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση

         Συστήματος συλλογικής εναλλακτικής  διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων

         κατά την   έννοια του  Νόμου 2939/2001  και βελτίωση  μεθοδολογίας  Διαχείρισής του-

         Υποστηρικτικές      Ενέργειες   Δήμου Μαρώνειας-Σαπών» που είχε  εγκριθεί με την  υπ’

          αριθμ. 4/2017    απόφαση  του Δημοτικού       Συμβουλίου και προσθήκη του άρθρου 100

           του Ν. 3852/2010  στο  σώμα   της   απόφασης.    

 

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                              ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

print