ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 31 1 2017

Σάπες 25/1/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αριθ. Πρωτ:931

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ. 2532350110                                              

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Προς:  Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

                           

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 31 -1-2017 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:  

            Επικύρωση  πρακτικών

 1. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης 2017
 2. Εγκριση γενομένων δαπανών
 3. Εγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαρώνειας-

    Σαπών και  της  ΔΙΑΜΑΘ  ΑΑΕ με τίτλο : «Υποστηρικτικές Ενέργειες

    Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στα πλαίσια

    εφαρμογής του  Περιφερειακού  Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων

    Ανατ. Μακεδονίας Θράκης-Εφαρμογή  μεθοδολογίας  ορθής διαχείρισης

    Αστικών Αποβλήτων    σύμφωνα  με την υφιστάμενη περιβαλλοντική

    νομοθεσία και  ορισμός ενός  εκπροσώπου  με τον αναπληρωτή  του για

     την συμμετοχή του  στην κοινή  Επιτροπή Παρακολούθησης της

     σύμβασης

 1. Εγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαρώνειας-

    Σαπών και  της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση

     συστήματος  συλλογικής εναλλακτικής  διαχείρισης συσκευασιών ή

     και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του  Νόμου 2939/2001

     και βελτίωση  μεθοδολογίας  Διαχείρισής του-Υποστηρικτικές Ενέργειες

     Δήμου Μαρώνειας-Σαπών   -Ορισμός δύο εκπροσώπων  του Δήμου με

     τους αναπληρωτές τους  για την  συμμετοχή τους  στην Κοινή Επιτροπή

     Παρακολούθησης της  Σύμβασης

 1. Εγκριση διενέργειας  διαγωνισμού καυσίμων
 2. Λήψη απόφασης για κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας

     Σχολικής  Επιτροπής όπως και στα  μειονοτικά σχολεία του Δήμου

     Μαρώνειας-Σαπών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των σχολείων

 1. Εγκριση αγοράς  ακινήτου για την επέκταση των Νεκροταφείων Ξυλαγανής-

      Εγκριση πρακτικού Εκτίμησης αξίας ακινήτου της επιτροπής  του άρθρου

      186 (κατόπιν διαγωνισμού).

 1. Εγκριση κατάστασης πολιτιστικών  εκδηλώσεων  του Δήμου Μαρώνειας-

       Σαπών χρήσης  2017

 1. Δέσμευση-Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2017
 2. Εγκριση πρωτοκόλλων αποζημίωσης  αγροτών που υπέστησαν ζημιά από

       υπαιτιότητα του Δήμου

 1. Επιχορήγηση συλλόγων
 2. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε  άπορους δημότες
 3. Εξέταση ενστάσεων καταναλωτών ύδρευσης
 4. Ορισμός αρμοδίου οργάνου για την διενέργεια ελέγχου παιδότοπων
 5. Αιτήσεις για διορθώσεις-διαγραφές
 6. Εξέταση αίτησης καταναλωτή για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης στην

        Περιοχή Μαρώνειας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

 

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                              ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

print