ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 15 12 2016

Σάπες 09/12/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αριθ. Πρωτ:15550

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ. 2532350110                                              

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Προς:  Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

                            

                                    

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 15 -12-2016 ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:  

 

1.Εγκριση της υπ’ αριθμ. 23/2016 απόφασης  του ΔΣ  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαρώνειας

   Σαπών (ΚΕΜΑΣ) με την οποία καταρτίστηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός  της οικον.

   έτους    2017

  1. Εγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2016 απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης

    Μαρώνειας-Σαπών (ΚΕΜΑΣ) με θέμα:  «Κατάρτιση και ψήφιση του ετησίου προγράμματος

    Δράσης  και  της Εισηγητικής Εκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία

    τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα  οικον. Έτους 2017 της Επιχείρησης, προκειμένου

    να χρηματοδοτηθεί από τον Δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/

    2006 όπως  τροποποιήθηκε με την πράγρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012»

  1.  Εγκριση γενομένων δαπανών
  2.   Λήψη απόφασης  για διαγραφή εκ παραδρομής  χρέωσης τροφείων  στον παιδικό Σταθμό

       Σαπών

  1. Εγκριση  αποζημίωσης  για την μετάβαση  του Δημάρχου   στη Θεσσαλονίκη     για

      συμμετοχή  του  στο τακτικό  συνέδριο της  ΚΕΔΕ  από 1 έως       3/12/2016 (απόφαση

      190/2016)

  1. Ορισμός εκπροσώπου  του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως μελών για την συγκρότηση

       της επιτροπής που προβλέπεται από το Π/Δ 23/2000 (Επιτροπή  για τον χαρακτηρισμό

       χώρου αιγιαλού  και παραλίας ως πολυσύχναστων

  1.   Συγκρότηση  Επιτροπών  διενέργειας  διαδικασιών σύναψης  δημοσίων

                 συμβάσεων προμήθειας

             8.Συγκρότηση  Επιτροπών  διενέργειας  διαδικασιών σύναψης  δημοσίων

                συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                              ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

 

print