ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 29 11 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ. 2532350110                                              

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

 Σάπες 24/11/2016   

Αριθ. Πρωτ:14971

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Προς:  Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

                            Κοιν. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Σαπών

                                      Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας     Ξυλαγανής

                                      Εκπρόσωπο  Τοπικής  Κοινότητας Πελαγίας

                                    

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 29 -11-2016 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:   

  1. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή της πενθήμερης  εργασίας και λειτουργίας

    σε 24ωρη  βάση, συμπεριλαμβανομένων  των Κυριακών  και εξαιρέσιμων ημερών,

    υπαλλήλων  του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος  και  Πολιτικής  Προστασίας

    του Δήμου   για το έτος 2017

  1. Εξέταση αίτησης της κυρίας Ιβάνοβα Μαρίας για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης στην

    κτηματική περιοχή Σαπών

  1. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας

    συμπεριλαμβανομένων  των Κυριακών  και εξαιρέσιμων ημερών των Ληξιάρχων του Δήμου

    μας

  1. Εγκριση ή μη μετατόπισης περιπτέρου από την οδό Μαρινάκη  του οικισμού  Σαπών  σε  νέα

    θέση του ιδίου οικισμού

  1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση 564,450 στρεμμάτων   στην ΚΕΜΑΣ  για

    την αξιοποίηση  Δημοτικών  αγροτεμαχίων περιοχής  αναδασμού Μητρικού αγροκτήματος

     Μέσσης και περιοχής Σεβαστής  αγροκτήματος Ξυλαγανής

  1. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού της  Κοινωφελούς Επιχείρησης  Μαρώνειας-Σαπών

    (ΚΕΜΑΣ)  χρήσης  2016.

  1. Τροποποίηση των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-

    ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6 ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ» σε εναρμόνιση

    με τον Ν.4412/2016.

8.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  του  κ. Μεχμέτ Αμέτ   κατοίκου του οικισμού Φωλιάς  για

   χορήγηση  αδείας βοσκής  των ζώων του (550 κατσίκια)

 9.Εγκριση γενομένων  δαπανών

10.Λήψη  απόφασης για  την  συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση μετοχικού

     κεφαλαίου  της «Αναπτυξιακής  Ροδόπης –Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρία  Ο.Τ.Α.»

     με έκδοση  νέων μετοχών και  ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5  του

     καταστατικού

11.Γνωμοδότηση   του Δημοτικού Συμβουλίου  του  Δήμου Μαρώνειας-Σαπών  επί

     εισηγήσεως  της περιφερ. Δ/νσης  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπ/σης

     Ανατ. Μακεδονίας  και Θράκης   να μην υπάρξουν μεταβολές  όσον  αφορά  τη λειτουργία

     των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολ.

     έτος  2017-2018.

12.Διορθώσεις-Διαγραφές οφειλών

13.Εγκριση αγοράς ακινήτου  γι α την επέκταση  των Νεκροταφείων Ξυλαγανής- Εγκριση

     πρακτικού  εκτίμησης   αξίας  ακινήτου  της επιτροπής του άρθρου 186(κατόπιν

     διαγωνισμού).

 

                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                              ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

 

print