ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 15 11 2016

Σάπες 10/11/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αριθ. Πρωτ:14296

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ. 2532350110                                              

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Προς:  Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

                           Πρόεδρο Δημ. Κοιν. Σαπών

                           Προέδρους  και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων του

                           Δήμου Μαρώνειας-Σαπών                                                                       

 

                                    

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 15 -11-2016 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:  

     

      Επικύρωση  πρακτικών

  1. Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών έτους 2017
  2. Εγκριση γενομένων δαπανών
  3. Εγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης στην εταιρία   σταθερής & κινητής  τηλεφωνίας

    και παροχής  υπηρεσιών  ευρυζωνικότητας «COSMOTE»    της  χρήσης  του

    απαιτούμενου χώρου  στο Δώμα  του κοινοτικού καταστήματος   Αμαράντων, για

    τοποθέτηση κατόπτρου  προς βελτίωση  των υπηρεσιών   ευρυζωνικότητας  στην

     περιοχή

  4.Εγκριση ή μη  πρακτικής  άσκησης     ενός (1) σπουδαστή   για το έτος  2016-17 στο  Δήμο 

     Μαρώνειας-Σαπών

  5.Αιτήσεις-Διαγραφές  οφειλών

  6.Λήψη  απόφασης   επί  αιτήσεως  της  κας  Πέτρου  Δέσποινας  για  μετατροπή   της

     σύμβασης μερικής  απασχόλησης (τρίωρης)    σε      σύμβαση πλήρους απασχόλησης (παρ.

     1 του  άρθρου 8 του Ν. 4368/2016 )  

  7.Λήψη απόφασης  για κατανομή πιστώσεων  στα  σχολεία  Α/θμιας και Β/θμιας  Σχολικής

     Επιτροπής  όπως  και στα  μειονοτικά  σχολεία  του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών για την

      κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) 

  8.Εγκριση  αποζημίωσης   του Δημάρχου   για  την μετάβασή του   στην  Αθήνα

     για συμμετοχή του  σε  συνέδριο  της  ΚΕΔΕ   στις 1/11/2016

  9)  Εγκριση  αποζημίωσης   του Δημάρχου   για  την μετάβασή του   στο  Ναύπλιο

     για συμμετοχή του  σε  συνέδριο  της  ΚΕΔΕ    από  3 έως  5  Νοεμβρίου   2016.  

 10.Λήψη  απόφασης  επί αιτήσεως  του κου Δαούτ  Ρετζέπ  του Αλή κατοίκου Μιράνων για

     αποζημίωση  ζημιάς   σε  αγρό  του που προκλήθηκε  από υπαιτιότητα  του Δήμου

11.Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

     ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  ΟΔΟΥ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΑΠΩΝ  ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΒΡΕΝΟΥ»

    

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                              ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

print