ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 31 10 2016

Σάπες 26/10/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αριθ. Πρωτ:13111

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ. 2532350110                                              

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Προς:  Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

                            Κοιν. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Σαπών

                                      Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας  Αμαράντων

                                      Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας  Προσκυνητών        

                                    

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 31 -10-2016 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:   

  1. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης 2016
  2. Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης  του

    προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών  γ’ τριμήνου  χρήσης 2016

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

    ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΑΠΩΝ  ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΒΡΕΝΟΥ»

4.Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών

5.Λήψη απόφασης  επί αιτήσεως   του Συλλόγου Ελληνικής Κόκκινης  Φυλής  Βοοειδών Θράκης

   για παραχώρηση  χώρου για την στέγαση  της  έδρας  του  συλλόγου (γραφείου)

  1. Διαγραφή ενός νηπίου και Εγγραφή δύο νηπίων για την σχολική περίοδο 2016-2017

    στον Παιδικό Σταθμό Σαπών  του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

7.Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 139/2016 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

   Μαρώνειας-Σαπών που αφορά  τις μισθωτήριες  συμβάσεις  της  εταιρίας  COSMOTE  που

   είχαν υπογραφεί με  σκοπό την εγκατάσταση  σταθμών βάσης κινητής  τηλεφωνίας σε  δύο

   θέσεις  (Τοπική Κοινότητα  Ν.Σάντας  και Τοπ. Κοιν. Αρίσβης) (Προσθήκη της  διευκρίνησης

   ότι θα υπογραφεί νέα  σύμβαση με τους ίδιους όρους)

8.Αποδοχή παραίτησης του Μπεναβίδη Δημητρίου  του Μιχαήλ από την άδεια  άσκησης

   υπαιθρίου  εμπορίου και διαγραφή του από το  Μητρώο  αδειών

9.Διορθώσεις –Διαγραφές οφειλών από τους βεβαιωτικούς  καταλόγους του Δήμου

10.Μείωση τελών και φόρων λόγω αναπηρίας

11.Εγκριση  αποζημίωσης  του Δημάρχου  κου Ιωάννη  Σταυρίδη για την μετάβασή του στο

    Βόλο για  την  συμμετοχή του  σε   διήμερο ειδικό συνέδριο της  ΚΕΔΕ  στις 17 και 18

    Οκτωβρίου( προηγούμενη  απόφαση  έγκρισης μετάβασης  αρ. 148/2016)

12.Εγκριση  μετάβασης  του Δημάρχου κου Ιωάννη  Σταυρίδη  στην Αθήνα  α)στις 31/10/2016

                   για  εκτέλεση  υπηρεσίας  και β) στις 11/11/2016 για  συμμετοχή    στο  συνέδριο

                   της«Αμφικτυονίας Αρχαίων   Ελληνικών  Πόλεων» 

13.Λήψη απόφασης  για παράταση ή όχι της άδειας εκμετάλλευσης λατομικού  χώρου έκτασης

    20.612 τ.μ.  της εταιρίας «Αριστείδης Χατζηχρήστος & Σία  Ο.Ε.» στη θέση «Κρυψώνα» σε

    περιοχή της  Τοπικής Κοινότητας  Προσκυνητών  του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών»

14.Καθορισμός αμοιβής για τον ορισθέντα από την  Οικονομική-Επιτροπή  του Δήμου

     Μαρώνειας-  Σαπών  Δικηγόρο παρ’ Αρείω  Πάγω   κο  Κων/νο Ρέμελη  για τον   χειρισμό

     ζητήματος  ιδιαίτερης  σημασίας  για τα  συμφέροντα  του Δήμου   απαιτούμενου

     εξειδικευμένης  γνώσης.

  1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της χρήσης  του αριθμ. 2578 Β τεμαχίου

                   εμβαδού 4000 τ.μ.   κειμένου  στο αγρόκτημα Παμφόρου   Τοπικής  Κοινότητας

                    Αμαράντων  του Δήμου Μαρώνειας- Σαπών  από την  Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας   &

                    Κτηνιατρικής  της Π.Ε. Ροδόπης    στον κο  ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ ΧΑΛΗΛ ΑΜΕΤ-ΑΜΕΤ

                    του  ΜΕΜΕΤ     με σκοπό την  ανέγερση πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης για

                    για 25 έτη

  1. Εγκριση αγοράς ακινήτου  από ιδιώτη χωρίς  δημοπρασία για την επέκταση των

                     Νεκροταφείων Σαπών –Εγκριση πρακτικού  εκτίμησης  αξίας ακινήτου  της

                     επιτροπής  του άρθρου    186

              17.Λήψη απόφασης  για   χορήγηση  οικονομικής  ενίσχυσης   σε οικογένεια

                  απόρων δημοτών  

             18.Λήψη  απόφασης για  συμπληρωματική επιχορήγηση  του Αθλητικού Συλλόγου

                  «ΔΟΞΑ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ».

 

 

 

    

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                              ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

 

 

 

 

 

print