ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 9 9 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ. 2532350110                                              

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

Σάπες 02/09/2016

Αριθ. Πρωτ:10365

 

 

 

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  Προς:  Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

                            Κοιν: κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοιν. Αμαράντων        

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 09 -09-2016 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 

   1.Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 110/2016  απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου του

     Δήμου Μαρώνειας-Σαπών που αφορούσε  τον ορισμό  Ελεγκτών του  Τακτικού

     Διαχειριστικού ελέγχου  για τα οικονομικά έτη  2014, 2015  στην Κοινωφελή

      Επιχείρηση Μαρώνειας-Σαπών

   2.Λήψη  απόφασης για κατανομή πιστώσεων  στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας

       Σχολικής Επιτροπής όπως και στα μειονοτικά σχολεία του Δήμου Μαρώνειας-

       Σαπών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ)

  1. Χορήγηση παραγωγικών αδειών σε  ενδιαφερόμενους παραγωγούς
  2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της χρήσης αγροτεμαχίου εμβαδού

       1627,84 τ.μ.  κειμένου  στο αγρόκτημα Παμφόρου- Τοπ. Κοιν. Αμαράντων  του

        Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, από την Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής

        της Π.Ε.  Ροδόπης   στην κ. Τερζή Αρήφ  Ναζμή του Αλή, κάτοικο  οικισμού Βάκου

        του Δήμου

  1. Διορθώσεις –Διαγραφές οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου

 

 

    

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                              ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

 

 

 

print