ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 31 8 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σάπες 26/08/2016 Αριθ. Πρωτ:9995

Τηλ. 2532350110                                              

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Προς:  Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

                           Κοιν. Πρόεδρο Δημοτ. Κοιν. Σαπών

                                     Προέδρους Τοπ. Κοιν. Αρίσβης και Λοφαρίου

                                     Εκπρόσ. Τοπ. Κοιν. Ν.Σάντας  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 31 -08-2016 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 

  

 1.Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών  καθαριότητας-φωτισμού για το έτος

    2017

 2.Λήψη απόφασης για καθορισμό των τελών ύδρευσης για το έτος 2017

  1. Λήψη απόφασης   για καθορισμό  του τέλους κοινοχρήστων  χώρων για

     ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων για το οικον.  έτος  2017

  4.Λήψη απόφασης για επιβολή τέλους χρήσης παραχωρούμενων  χώρων

     για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από παραγωγούς  για το έτος

     2017, ανερχόμενο  στο ποσό των 15,00 €/θέση  ανά μήνα

  1. Εγκριση   τριμηνιαίας  έκθεσης ως προς  τα   αποτελέσματα εκτέλεσης του

       προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών  β τριμήνου χρήσης 2016

  1. Διορθώσεις -Διαγραφές οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του

       Δήμου

  1. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του  Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης

       2016

   8.Μείωση  τελών και φόρων  λόγω αναπηρίας

   9.Εγκριση της  παράτασης  εκτέλεσης  των εργασιών  του έργου «Υποδομές

      Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Πόλεως Σαπών»

      Υποέργο «Υποδομές  Αποχέτευσης και Επεξεργασίας  Αστικών Λυμάτων

       Πόλεως  Σαπών»    

  10.Λήψη  απόφασης επί αιτήσεως   του Κεχαγιά     Αφεντούλη  κατοίκου

       Σαπών   για χορήγηση   ή μη  αδείας διέλευσης των ζώων του  (88

       αγελάδες)  από το αγρόκτημα  Σαπών  για να ποτιστούν στο

       ποτάμι του   οικισμού Λοφαρίου για την περίοδο Ιουλίου-Νοεμβρίου   

    11.Καθορισμός Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων  χωρίς  αξία

    12.Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους  δημότες

    13.Εγκριση μετακίνησης   του  Δημάρχου  και  αντιπροσωπείας  του

       Δήμου  στην  πόλη  NEDELINO  Βουλγαρίας   στις 3,4,5 Σεπτεμβρίου

       για  εκτέλεση  υπηρεσίας και ψήφιση  της  ανάλογης  πίστωσης 

    14.Λήψη απόφασης   για  ανανέωση ή μη     των μισθωτηρίων συμβάσεων

         του Δήμου με την   εταιρία  COSMOTE     που  είχαν υπογραφεί με  σκοπό

         την  εγκατάσταση  σταθμών βάσης  κινητής  τηλεφωνίας   σε

         δύο θέσεις (Τοπική Κοινότητα  Ν.Σάντας και  Τοπ. Κοιν. Αρίσβης)     

    

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                              ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

print