ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 28 6 2016

Σάπες 24/06/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αριθ. Πρωτ:7481

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τηλ. 2532350110                                              

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΩΦΙΔΟΥ ΦΑΝΗ

 

                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Προς:  Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

                           Κοιν. Εκπρόσωπο  Τοπικής Κοινότητας Στρύμης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 28 -06-2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 

   Επικύρωση πρακτικών

 1.Εγκριση ισολογισμού απολογισμού  και   αποτελεσμάτων χρήσης  του

    Δήμου    Μαρωνείας-    Σαπών έτους  2015

  2.5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης

     2016

  3.Εγκριση  γενομένων  δαπανών

  4.Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της

      ΔΙΑΑΜΑΘ

  5.Λήψη απόφασης   επί  αιτήσεως   του κου Σουλεϊμάν  Μπουρχανετίν  του

     Χαλήλ   κατοίκου Σαπών  για  χορήγηση παράτασης  Δημοτικού  οικοπέδου

     που  του  παραχωρήθηκε

  6.Λήψη απόφασης   που  αφορά  στην εγγραφή του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

    ως  συνδρομητή  σε  εφημερίδες (ημερήσιες και εβδομαδιαίες  για το έτος

    2016 

  7.Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ. 52/2016 απόφασης  του  Δημοτικού

      Συμβουλίου     του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών   που  αφορά   επιχορήγηση

      συλλόγων     (Η τροποποίηση   αφορά  τον τίτλο  του   συλλόγου  από 

      το  εσφαλμένο  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΔΙΩΝΗΣ”

      επειδή  δεν υφίσταται   πλέον ο σύλλογος αυτός  αφού  έχει  απορροφηθεί

      από τον     νεοσύστατο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  ΔΙΩΝΗΣ)

  8.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως   του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

     ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΩΝΗΣ  για παραχώρηση χρήσης  του  κτιρίου και του αύλειου

     χώρου  του πρώην Δημοτικού Σχολείου Διώνης το οποίο δεν λειτουργεί στον

     σύλλογο  για να αποτελεί την έδρα του  συλλόγου  

  1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως    του κου Μπαμπαλή   Αλεξάνδρου  του

     Αντωνίου  για αποζημίωση  ζημιάς που προκλήθηκε σε  αγρό του στο

     αγρόκτημα   Ν. Σάντας 

  1. Λήψη απόφασης   επί αιτήσεως   του ΧΑΛΗΛ  Χουσείν  του Μεχμέτ  για

      αποζημίωση  ζημιάς   που  προκλήθηκε  σε  αγρό  του      στο     αγρόκτημα

      Βελκίου

11.Λήψη  απόφασης  επί αιτήσεως  των α)Μεμέτ Φατμέ του Μουσταφά  και

    β)Μεμέτ Σιμπέλ του  Μεμέτ για αποζημίωση ζημιάς  σε  αγρό τους   στο

    αγρόκτημα   Εβρένου

12.Λήψη απόφασης  επί αιτήσεως  του  Ντούλα  Αθανασίου  του Γεωργίου

     για αποζημίωση  ζημιάς  σε αγρό του  στο αγρόκτημα Λοφαρίου

13.Αιτήσεις  διαγραφές οφειλών

14.Μείωση φόρων   και τελών  λόγω αναπηρίας

15.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της  εταιρείας ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΑΕ  για  τον ορισμό

     της ως  εποχιακά  λειτουργούσας επιχείρησης

16.Εξέταση ενστάσεων  καταναλωτών ύδρευσης

17.Εξέταση  αίτησης καταναλωτή για την σύνδεση  με το δίκτυο ύδρευσης στην

     περιοχή Λοφαρίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

18.Εξέταση  αίτησης καταναλωτή  για την   σύνδεση  με το δίκτυο ύδρευσης

     στην      περιοχή Πελαγίας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

19.Εξέταση  αίτησης καταναλωτή για την σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης στην

     περιοχή Εργάνης   του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

20.Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ

     ανταποδοτικού χαρακτήρα τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας

     οκτώ  (8) μηνών

21.Διαγραφή  δύο  (2) παιδιών από τον Παιδικό Σταθμό Σαπών    μετά από

     αίτηση   των γονέων

22.1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Κ.Ε.ΜΑ.Σ έτους 2016

23.Ορισμός Ελεγκτών του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για τα

      οικονομικά έτη 2014,2015  στην Κοινωφελή Επιχείρηση Μαρώνειας-

      Σαπών

 24.Εγκριση  ή μη  του απολογισμού   οικονομικού έτους 2015 της Σχολικής

     Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

  1. Εγκριση ή μη  του απολογισμού   οικονομικού έτους 2015 της Σχολικής

       Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

 26.Χορήγηση ή μη  1ης  παράτασης   εκτέλεσης εργασιών του έργου

     «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αρίσβης»

  1. Εγκριση ή μη 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου «Διαμόρφωση

       κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Αρίσβης»

 

        

 

 

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

                                                                      ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

print