ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάπες 22 Ιουλίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 9666

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ: ΄Όπως ο πίνακας αποδεκτών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 & 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, στις Σάπες, στις 29-07-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, χρήσης 2015.
2. ΄Εγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών β΄ τριμήνου χρήσης 2015.
3. ΄Εγκριση απολογισμού χρήσης 2014 του ν.π. «Σχολική Εφορεία Μ/κού Σχολείου Σαλμώνης».
4. ΄Εγκριση απολογισμού χρήσης 2014 του δημοτικού ν.π.δ.δ. «Σχολική Επιτροπή Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρωνείας – Σαπών»
5. ΄Εγκριση απολογισμού χρήσης 2014 του δημοτικού ν.π.δ.δ. «Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρωνείας – Σαπών»
6. Τροποποίηση της αριθ. 68/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου περί «Επιβολής δικαιώματος κανονικής χρήσης (μισθωτικής αξίας) δημοτικών κτημάτων».
7. Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Ανασυγκρότησης, για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, εκ δύο ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων, για την κάλυψη των αναγκών των δύο παιδικών σταθμών του Δήμου κατά τη σχολική περίοδο 2015-2016.
8. ΄Εγκριση ή μη της 2ης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες».
9. Διόρθωση – τροποποίηση της αριθ. 112/2015 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης του 2ου τελικού ΑΠΕ του υποέργου «Βελτίωση Βατότητας οδού σύνδεσης της πόλης των Σαπών με τον οικισμό Εβρένου» του ομώνυμου έργου.
10. Μερική τροποποίηση – διόρθωση της αριθ. 137/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Αποδοχή της ένταξης του έργου «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΕΝΤΡΑΚΙ ΣΤΙΣ ΣΑΠΕΣ» στo LEADER του Ν Ροδόπης …»
11. Αγορά ακινήτου από ιδιώτη χωρίς δημοπρασία, για την επέκταση των νεκροταφείων Σαπών και ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων για την συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης της αξίας του.
12. Εξέταση του αιτήματος του κ. Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου για επανέλεγχο των προϋποθέσεων που οδήγησαν στη λήψη της αριθ. 79/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία προσδιορίστηκε θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ εντός της πόλης των Σαπών, στην οδό Τσιτσώνη αριθμός 5, κατόπιν αιτήσεως του κ. Πολυχρονιάδη Κωνσταντίνου του Θεοφάνη.
13. Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Ξυλαγανής και Σαπών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, για το σχολικό έτος 2015-2016.
14. ΄Εγκριση ή μη του αιτήματος της κας Ασλαμαζίδου Πελαγίας, κατοίκου Σαπών, για οικονομική ενίσχυση.
15. ΄Εγκριση ή μη του αιτήματος της κας Μπελίνσκαγια Ναταλίας, χας Κουσίδη Ιωάννη, κατοίκου Σαπών, για οικονομική ενίσχυση.
16. ΄Εγκριση ή μη του αιτήματος της κας ΟΣΜΑΝ ΟΓΛΟΥ Κεζμπάν του Μουμίν, κατοίκου οικισμού Ισάλου του Δήμου, για μείωση της χρέωσης της τιμής μονάδος του νερού λόγω αναπηρίας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Ματθαίος

print