ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ 30 3 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Παπαδήμα 2
Πληροφορίες : Φανή Κωφίδου
Τηλέφωνο : 2532350110

Σάπες, 23/03/2018
Αριθμ. Πρωτ.: 2805

ΠΡΟΣ
κ.κ. Δήμαρχο Μαρωνείας-Σαπών
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 30 -03-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών χρήσης 2018
2. Έγκριση παραλαβής υπηρεσιών
3. Έγκριση γενομένων δαπανών
4. Μείωση τελών και φόρων επί αιτήσεων δημοτών
5. Αιτήσεις για διορθώσεις-διαγραφές τελών λαϊκής
6. Αιτήσεις για διορθώσεις-διαγραφές (λογαριασμοί ύδρευσης)
7. Εγγραφή α) δύο νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Σαπών για τη σχολική περίοδο 2017-2018 και β) Ενός νηπίου στον Παιδικό Σταθμό Ξυλαγανής του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών για το σχολικό έτος 2017-2018
8. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (διετία 2018-2019)
9. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της Εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2018 στις Ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών
10. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε άπορο δημότη
11. Ενστάσεις καταναλωτών ύδρευσης
12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Καρανικολάου Παναγιώτη του Νικολάου για αποζημίωση ζημιάς σε αγρό του στην κτηματική περιοχή Αρσακείου που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου
13. Εγκριση αποζημίωσης του ειδικού συμβούλου του Δημάρχου κου Αντωνίου Αθανασίου για την αυθημερόν μετάβασή του και επιστροφή στο Κίρτζαλι Βουλγαρίας για την συμμετοχή του στην εναρκτήρια εκδήλωση του έργου την με τίτλο «The Ancient Rhodopes and the Aegean-Cultural Corridor for surrorting the development of the region” στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014 -2020 Cooperation Programme (Ref. No. 302200/MA5726, 11-12-2015) στον άξονα προτεραιότητας 2 « A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area» στον θεματικό στόχο 6 «Preserving and Protecting The Environment And Promoting Resource Efficiency» και στην επενδυτική προτεραιότητα 6c « Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage»
14. Εγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2018 μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»και επιλογή του τρόπου διαγωνισμού
15. Πρόσληψη διμηνητών για κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών(πυροπροστασία ,καθαρισμός παραλιών ,αποψίλωση αλσυλλίων)
16. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 38/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών όσον αφορά την ειδικότητα της Γιαννέλη Αννας του Ιωάννη (Θα γίνει διόρθωση από το λανθασμένο ΥΕ16 εργατών καθαριότητος με βαθμό Δ στο ορθό κλάδου ΥΕ καθαριστριών με βαθμό Δ)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

print