ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ 30 1 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Παπαδήμα 2
Πληροφορίες : Φανή Κωφίδου
Τηλέφωνο : 2532350110

Σάπες, 24 / 01 /2019
Αριθμ. Πρωτ.: 766

ΠΡΟΣ
1) κ. Δήμαρχο Μαρωνείας-Σαπών
2)Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3)Πρόεδρο Δημ. Κοιν. Σαπών
4)Πρόεδρο Τοπ. Κοιν. Κρωβύλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 30 /01/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας Σαπών χρήσης 2019
2. Έγκριση παραλαβής υπηρεσιών
3. Έγκριση γενομένων δαπανών
4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων για διορθώσεις-διαγραφές από τους βεβαιωτικούς καταλόγους
5. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Μαρώνειας Σαπών και των Νομικών του προσώπων για το έτος 2019.
6. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών για σύσταση θέσεων προσωπικού για την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο
7. Εξέταση ενστάσεων καταναλωτών ύδρευσης
8. Λήψη απόφασης περί συμπληρωματικής κατανομής από ΚΑΠ έτους 2018, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου
9. Λήψη απόφασης για : α) εγγραφή ενός νηπίου στον παιδικό σταθμό Σαπών και β) διαγραφή ενός νηπίου στον παιδικό σταθμό Ξυλαγανής.
10. Έγκριση πρωτοκόλλων αποζημίωσης αγροτών που υπέστησαν ζημιά σε αγρούς τους, από υπαιτιότητα του Δήμου.
11. Έγκριση αποζημίωσης του Δημάρχου για την μετάβασή του στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας
12. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε δημότη οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας
13. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε κάτοικο του Δήμου μας της οποίας η οικία καταστράφηκε από πυρκαγιά.
14. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως μελών για την συγκρότηση της επιτροπής που προβλέπεται από το Π.Δ. 31/2018 (Επιτροπή για τον χαρακτηρισμό χώρου αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων)
15. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών και της 4ης Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο «Σύνταξη Μελέτης Αναβάθμισης Κτιριακών Υποδομών Κέντρου Υγείας-Σαπών»
16. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών των του Δήμου Μαρώνειας Σαπών.
17. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ελαστικοφόρου φορτωτή μεσαίου τύπου και ενός φορτηγού ανατρεπόμενου χωματουργικού τύπου.
18. Ενεργειακή αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Μαρώνειας Σαπών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Κοινοποίηση για την παρουσία τους στη συνεδρίαση:

Υπηρεσιακούς Παράγοντες

1. Κάλτσο Δημήτριο Προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Κλωνίδη Αθανάσιο Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
3. κα Κιρκινέζη Ευαγγελία Νομική Σύμβουλο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ 2019

print