ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Παπαδήμα 2
Πληροφορίες : Φανή Κωφίδου
Τηλέφωνο : 2532350110

Σάπες, 08 /11 /2018
Αριθμ. Πρωτ.: 9187

ΠΡΟΣ
1) κ. Δήμαρχο Μαρωνείας-Σαπών
2)Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις 14/11/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την ψήφιση του
Προϋπολογισμού- ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών έτους 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Κοινοποίηση για την παρουσία τους στη συνεδρίαση:

Υπηρεσιακούς Παράγοντες
1. κο Κάλτσο Δημήτριο προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
2. κα Κιρκινέζη Ευαγγελία Νομική Σύμβουλο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών

print