ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 15 11 2017

Σάπες,  10/11/2017

Αριθμ. Πρωτ.:  12064

            ΠΡΟΣ

κ.κ. Δήμαρχο Μαρωνείας-Σαπών

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Σαπών

Προέδρους  Τοπικών Κοινοτήτων  Δήμου Μαρώνειας-Σαπών

Εκπροσώπους  Τοπικών  Κοινοτήτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στις Σάπες στις  15-11-2017  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  19:00  σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Γνωμοδότηση ή μη επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρίας «Μεταλλευτική  Θράκης ΑΕ»  αναφορικά με την  έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Ερευνητικό Πρόγραμμα  στον Κεντρικό  τομέα  του Δ.Μ.Χ  Ε5, Π.Ε. Ροδόπης
 2. Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών  έτους 2018
 3. Εγκριση μετάβασης του Δημάρχου κου Ιωάννη  Σταυρίδη   στη  Θεσσαλονίκη  στις  9/11/2017  με  το  υπηρεσιακό του   αυτοκίνητο  προκειμένου να μεταβεί    στην Στουτγάρδη  Γερμανίας  για την συμμετοχή του  στην 7η  Ελληνογερμανική Συνέλευση  που θα λάβει χώρα  από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2017
 4. Εγκριση μετάβασης του Δημάρχου κου Ιωάννου Σταυρίδη στα Ιωάννινα  για συμμετοχή  στο  ετήσιο    τακτικό   συνέδριο  της ΚΕΔΕ  που θα πραγματοποιηθεί   από  30/11  έως 2/12/2017
 5. Χορήγηση οικονομικής  ενίσχυσης  σε  άπορο  δημότη
 6. Εγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών και της  ΔΙΑΜΑΘ.ΑΑΕ  με  τίτλο: «Υποστηρικτικές  Ενέργειες  Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στα  πλαίσια  εφαρμογής  του Περιφερειακού  Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης-Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής διαχείρισης Αστικών αποβλήτων  σύμφωνα  με  την υφιστάμενη Περιβαλλοντική  νομοθεσία»  και Ορισμός  ενός  εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την  συμμετοχή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  της  σύμβασης
 7. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Κ.Ε.ΜΑ.Σ  έτους 2017
 8. Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης πεπραγμένων  οικονομικού  έτους 2016  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαρώνειας-Σαπών
 9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Πεχλιβάνη Κωνσταντίνου του Παναγιώτη  για  ζημιά που έγινε  σε   αγρό του  στην κτηματική περιοχή Αρσακείου  από υπαιτιότητα  του Δήμου
 10. Εξέταση αίτησης καταναλωτή για την σύνδεση με  το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή  Σαπών
 11. Εξέταση  ενστάσεων καταναλωτών ύδρευσης
 12. Αιτήσεις για διορθώσεις-διαγραφές
 13. Λήψη απόφασης για παραλαβή υπηρεσιών
 14. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών  χρήσης 2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

print